Nederlands

Slavernij

Slavernij

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken
Gordon, een voorheen tot slaaf gemaakte man met bewijs van wreed misbruik in Louisiana , Verenigde Staten, 1863

Slavernij is een systeem waarin mensen worden behandeld als eigendom van anderen. In de slavernij, in de enge zin van de geschiedenis, was het recht om slaven te verwerven, te verkopen, te verhuren, te verhuren, weg te geven en te erven in de wet verankerd . De "slavenwetten" regelden de particuliere en strafrechtelijke aspecten van het slavenbezit en de slavenhandel ; daarnaast bepaalden ze ook welke rechten aan de slaven werden toegekend.

In veel staten en samenlevingen die slaven bezitten, behielden slaven een zekere rechtsbevoegdheid en konden b.v. B. een beroep doen op de rechtbanken of eigendom verwerven met beperkingen die hen in sommige samenlevingen en landen in staat stelden vrijheid te verwerven door zelfaankoop. In sommige staten was slavernij erfelijk ; H. de nakomelingen van slaven waren ook onvrij.

In bredere zin omvat slavernij ook vrijheidsberoving en dwang van mensen zonder wettelijke basis, of als schending van de toepasselijke wetten en menselijke waardigheid , evenals de uitbuiting van illegale inwoners . De grenzen tussen slavernij en "slavernij-achtige" fenomenen zoals dwangarbeid (in de industrie, mijnbouw, plantages, etc.) of gedwongen prostitutie zijn vloeiend.

uitdrukking

etymologie

Het woord "slaaf" (Late Middelhoogduitse slaaf en slaaf ; appellatief, dat taalkundig één is met de volksnaam van de Slaven , Middelgrieks Sklabēnoi van Slavisch Slověninŭ met een k ingevoegd door de Grieken , waaruit een bijvoeglijk naamwoord sklabēnós ontstond, dat in de 6e eeuw werd het zelfstandig naamwoord sklábos was, vanaf de 8e eeuw met de betekenis "Onvrije Slavische oorsprong", wat toen middeleeuwse Latijnse sclavus werd [ 1] ) is vaak een achterhaalde etymologische verklaring volgend van het Griekse werkwoord skyleúo , secundaire vormskyláo 'maak oorlogsbuit' [2] afgeleid.

De huidige afleiding is echter gebaseerd op het lenen van de Latijnse sclavus voor de etnische groep van de Slaven , zogenaamd sinds de Middeleeuwen . [3] Roemeens şchiau , meervoud şchei , en Albanese shqa - beide achterhaalde namen voor de (Zuid-)Slavische buren, vooral Bulgaren en Serviërs - komen uit dezelfde bron, omdat beide woorden ooit ook 'dienaar', 'slaaf' konden betekenen. Sommige auteurs hebben de neiging om het te zien in de strijd van de Ottoonse tegen de Slaven die in de 10e eeuw ontstond, vooral al in Widukind von Corvey en in de Quedlinburg Annals for Slave staat in plaats van slavus ' sclavus '. Zo kreeg een slavenhandelaar op 11 oktober 973 een document uitgereikt in de Monumenta Germaniae Historica , waarin in plaats van het Latijnse servus , voor het eerst sclavus voor 'slaaf' voorkomt . [5]

De term saqaliba gebruikt in middeleeuwse Arabische bronnen صقالبة/ ṣaqāliba / 'Slaven' verwijst ook naar Slaven en andere lichte of roodachtige volkeren van Noord- en Centraal-Europa. De term al-Ṣaḳāliba (zing. Ṣaḳlabī , Ṣiḳlabī ) is ontleend aan het Midden-Griekse Σκλάβος (de directe bron van Latijnse sclavus ). Dit is een variant van Σκλαβῆνος (enkelvoud) of Σκλαβῆνοι (meervoud), die is ontleend aan de Slavische zelfaanduiding Slovĕne (meervoud). Door het grote aantal Slavische slaven heeft het woord in verschillende Europese talen de betekenis van 'slaaf' gekregen (Engelse slaaf , It. schiavo , Franse esclave), dus ook in Umayyad , Spanje , waar Ṣaḳāliba verwees naar alle buitenlandse slaven.

Het feit dat andere woorden voor "slaaf" ook in bepaalde Europese gebieden genaturaliseerd konden worden, was duidelijk vanaf de 10e eeuw in de loop van de Reconquista tot 1492, vooral in het christelijke westelijke Middellandse Zeegebied, waar de gevangenen in de strijd en " Saraceen " / "Saracenine' of ' Maure ' / 'Maurin' werden handelswaar en er moest slavenarbeid worden verricht. [6]

kenmerken en aspecten

Inwoners van Binnen-Oostenrijk worden door de Ottomanen tot slavernij ontvoerd , 1530

Slaven komen meestal uit andere landen, worden weggerukt uit hun etnische groep en familie en naar andere etnische, linguïstische en sociale omgevingen gebracht die hen vreemd zijn. Ze kunnen buiten de wet staan, worden verheerlijkt tot handelswaar of ontmenselijkt en worden objecten van verkoop en wederverkoop. [7] Vrijheidsberoving gaat vaak gepaard met fysiek en/of institutioneel geweld . Het kenmerkt de slavenhandel en betekent het verlies van rechten en mogelijkheden voor identificatie (geboortevervreemding) in verband met geboorte en genealogie , evenals de menselijke waardigheid . [8e]

Slavernij, waar het een sociale structuur bepaalt, dient vooral de economische uitbuiting en de instandhouding van een klassenmaatschappij .

slavenmaatschappij

Slavenjagers in Brazilië ( Moritz Rugendas , 1823)

In de sociale theorie van het marxisme en het leninisme wordt de slavenhoudersmaatschappij opgevat als een economische vorm van samenleving die gebaseerd is op het eigendom van de slavenhouders van de productiemiddelen (land, machines, enz.) en de directe producenten (slaven). Karl Marx , die slavernij als de grofste en meest primitieve vorm van uitbuiting beschouwde en de tegenstelling tussen slaven en slavenbezitters als een archaïsche klassentegenstelling , bracht de term slavenbezittende samenleving uitsluitend in verband met oude samenlevingen. Marx beschreef echter ook hoe als een bovenbouwfenomeenvan slavernij kwamen politieke, juridische en filosofische opvattingen naar voren, die de slavenhouders als machtsinstrument dienden. [9]

Volgens de Amerikaanse historicus Ira Berlin , wiens belangrijkste werken twee monografieën over de geschiedenis van de slavernij in de Verenigde Staten omvatten , moeten twee vormen van slavernij worden onderscheiden. De samenleving van de Amerikaanse zuidelijke staten vóór de burgeroorlog was een typische "slavenmaatschappij" (engl. slavenmaatschappij ). In slavensamenlevingen zijn de centrale productieprocessen - in het geval van de zuidelijke staten, de teelt van suikerriet, tabak, rijst en katoen op plantages - afhankelijk van de arbeidskracht van slaven. Aan de andere kant, in samenlevingen met slaven), zoals bijv. B. bestond in de Griekse en Romeinse oudheid, slaven speelden slechts een marginale rol in de economie. Als gevolg hiervan vormen slavenhouders in slavensamenlevingen de heersende klasse, terwijl ze in slavensamenlevingen slechts een deel van de rijke elite vormen. [10] [11]

Onderscheid van vergelijkbare termen

Lijfeigenen, ca. 1310

De grenzen tussen slavernij en soortgelijke vormen van onderwerping en uitbuiting zijn vaak onduidelijk. Termen als slavernijachtige afhankelijkheid of slavernijachtige werkomstandigheden kunnen dienen om dergelijke 'soortgelijke' verschijnselen en relaties af te bakenen of uitdrukkelijk te omvatten. De volgende vormen van slavernij en onvrije arbeid worden onderscheiden van slavernij:

 • De term lijfeigenschap duidt de relatie aan tussen een feodale heer en de boeren onder zijn controle, inclusief jurisdictie en koppelverkoop. Lijfeigenen bewerken het land van de heer in ruil voor pacht en verrichten dwangarbeid voor hem , de zogenaamde zelfstandigen dienden hem rechtstreeks als bedienden . Of lijfeigenschap een vorm van slavernij was, staat ter discussie. De historicus Michael Zeuske ziet geen verschil tussen hen. [12]
 • Bij schuldslavernij belooft een schuldenaar zijn arbeid om schulden af ​​te betalen, vaak gedwongen door omstandigheden en voor onbepaalde tijd.
 • De mita en de encomienda waren vormen van slavenarbeid die werden opgelegd aan inheemse volkeren in het Spaanse koloniale rijk . Ze verschilden vaak alleen in naam van slavernij, die in het edict van koningin Isabella uit 1503 niet van toepassing was op inheemse volkeren. [13]
 • Gedwongen leertijd (ook: contractuele leertijd ) is de door de rechtbank bevolen plaatsing van kinderen van voormalige slaven in het huishouden van een "leraar". Deze overgangsvorm van slavernij en vrijheid was o.a. Wijdverbreid in de Amerikaanse zuidelijke staten na 1865. Soortgelijke omstandigheden bestonden al in de Middeleeuwen, waar het niet ongebruikelijk was dat kinderen door hun ouders "voor onderwijs" aan buitenlandse gezinnen werden gegeven om daar te leven onder omstandigheden die vergelijkbaar waren met slavernij en vaak voor onbepaalde tijd, b.v. B. de fante in Venetië, vaak uit de Balkan. [14]
 • In Verdingen , dat in de 19e eeuw en de eerste helft van de 20e eeuw wijdverbreid was in Zwitserland en Oostenrijk , werden kinderen (vaak wezen of gescheiden kinderen) door boeren ingehuurd als arbeiders en werden vaak gedwongen om dwangarbeid te verrichten en werden van veel rechten. [15]
 • Dwangarbeid is werk dat een persoon tegen zijn wil en onder dreiging van straf moet doen.

In het Engels , om slavernij duidelijk te onderscheiden van soortgelijke vormen van slavernij, zijn de uitdrukkingen chattel bondage ("possession bondage") en chattel slavery ("possession slavery") gebruikelijk, die alleen vormen van slavernij aanduiden waarin een persoon ook in de gevangenis zit. - d.w.z. met uitdrukkelijke bevestiging door de wetgever - als eigendom van een ander. [16]

De wettelijke definities van het aanvullend verdrag van de Verenigde Naties van 1956 inzake de afschaffing van slavernij, de slavenhandel en met slavernij vergelijkbare instellingen en praktijken koppelen de term slavernij aan de uitoefening van eigendomsrechten: Slavernij is "de juridische status of situatie van een persoon waarin een of alle bevoegdheden verbonden aan eigendomsrechten worden uitgeoefend”. [17] Artikel 1 somt "slavernij-achtige instellingen en praktijken" op, namelijk schuldslavernij, dienstbaarheid, contract, gedwongen huwelijk tegen betaling in contanten of in natura, en toewijzing of erfenis van een vrouw aan een andere persoon.

tot slaaf gemaakte persoon

Er is een discussie in de Engelstalige geschiedenis over de vraag of de term tot slaaf gemaakt persoon moet worden gebruikt in plaats van slaaf om te verwijzen naar de slachtoffers van de slavernij . Voor een verandering van term wordt betoogd dat het woord slaaf de misdaad van slavernij op een taalkundige manier voortzet door de slachtoffers te reduceren tot een niet-menselijk object (commodity, commodity, enz.) in plaats van ze als mensen te herinneren. Andere historici weerleggen die slaafis de kortere en meer bekende term, of dat dit woord treffend de onmenselijkheid van slavernij weerspiegelt: 'persoon' zou een persoonlijke autonomie suggereren die slavernij niet zou kunnen hebben. [18]

geschiedenis van de slavernij

oudheid

Een Romeinse soldaat en twee gevangen slaven. Reliëf uit Smyrna (nu Izmir , Turkije), ca.200 AD

De geschiedenis van de slavernij, gedocumenteerd door juridische teksten, begint in de eerste geavanceerde beschavingen van de oudheid . Het tot slaaf maken van krijgsgevangenen was daar gebruikelijk ; maar hun nakomelingen bleven ook onvrij. Slavernij was wijdverbreid in Mesopotamië , Egypte en Palestina .

In de Griekse stadstaten , waar slaven in groten getale werden gebruikt voor huishoudelijk en agrarisch werk, leidde de opkomst van de handel tot schuldslavernij , waarbij wanbetalers in slavernij-achtige afhankelijkheid van hun schuldeiser raakten. Schuldenslavernij was ook wijdverbreid in Rome, maar naarmate de Romeinse veroveringsoorlogen zich verspreidden, werden krijgsgevangenen daar steeds meer tot slaaf gemaakt. In zowel Griekenland als Rome konden bevrijde slaven het staatsburgerschap verkrijgen.

middeleeuwen

In de islamitische cultuur was het massaal gebruik van slaven in arbeidscollectieven niet erg gebruikelijk. In de landbouw (dadelpalmen, tuinieren in de oases) en de nomadische veehouderij leefden de slaven geïntegreerd in het huishouden of de familiegemeenschappen van de slavenhouders. Een uitzondering vormden de Zanj , zwarte mensen die uit Oost-Afrika werden ontvoerd en die tijdens het Abbasidische rijk in grote groepen werkten in zoutpannen , in landwinning en op plantages voor de suikerproductie in de kwelders van het huidige Irak. [19] In 869 begonnen ze een opstand, die het Abbasidische kalifaat naar de rand van de nederlaag leidde, maar erin slaagde te worden verpletterd. [20]

Ongeveer tegelijkertijd handelden Turkse volkeren zoals de Khazaren en Germaanse volkeren zoals de Varangians en Vikingen krijgsgevangenen en slaven in Europa en het Oosten. Na militaire conflicten met de Slaven ontwikkelde zich in Saksen en in Oost-Francië een goed georganiseerde en zeer uitgebreide handel in Slavische slaven . Naast Praag was Regensburg . het belangrijkste handelscentrum. Er waren goede handelsbetrekkingen met Venetië en Verdun, van waaruit de handelsroutes doorliepen naar Arabië en Spanje, waar na de verspreiding van de islam een ​​grote vraag naar slaven was. Maar er was ook behoefte aan onvrije arbeid onder grootgrondbezitters in het Frankische rijk. [21]

Het gebruik van militaire slaven, de Mamelukken , speelde een belangrijke rol in de heersende praktijk van islamitische staten, te beginnen in de vroege middeleeuwen . Deze stonden in hun loyaliteit buiten familie- en stamrelaties, maar konden ook zelf de macht grijpen, zoals het voorbeeld van de Ghaznavids liet zien.

De Slavische vorsten consolideerden ook hun heerschappij met mensenhandel. Volgens de Joods-Arabische reiziger Ibrahim ibn Yaqub bevond zich rond het jaar 960 een van de beroemdste slavenmarkten onder het hoofdkasteel van de Přemysliden Boheemse prinsen in Praag. [22] Met de kerstening nam de slavernij af in het hoge middeleeuwse Midden-Europa, waar het christenen verboden was om andere christenen als slaven te verkopen of te kopen. Ten zuiden van de Alpen – bijvoorbeeld in de Italiaanse maritieme republieken , in het Zwarte-Zeegebied , in de Balkan en in Egypte– slaven werden echter nog steeds op grote schaal verhandeld. Pausen en kloosters bezaten ook slaven. Middeleeuwse theologen zoals Thomas van Aquino , die Aristoteles citeren , rechtvaardigden de wettigheid en noodzaak van slavernij vanuit het natuurrecht . [23]

Het allereerste wetboek waarin slavernij en lijfeigenschap worden afgewezen, is Eike von Repgow 's Sachsenspiegel , dat rond 1230 werd geschreven : "Onvrijheid is daarom een ​​onrecht dat door gewoonte als recht wordt beschouwd. Aangezien de mens naar het beeld van God is gemaakt, behoort hij alleen hem toe en aan niemand anders.” [24]

Slavernij was van oudsher gebruikelijk in veel niet-Europese culturen, zoals bij de Azteken , de Noord-Amerikaanse Indianen en in veel delen van Afrika en Azië. Slavernij in de islam moet hier ook worden genoemd , die in de 7e eeuw eerdere vormen aannam en voortzette.

moderne tijden

In de moderne tijd herleefde de slavernij met de uitbreiding van de Europese maritieme handel en de vestiging van overzeese kolonies . In veel gevallen waren deze slechts dunbevolkt, zodat Afrikaanse slaven werden geïmporteerd om de economie op te bouwen, op wiens arbeid de economie van deze koloniën eeuwenlang grotendeels was gebaseerd. 'S Werelds grootste slavenhandelsnatie was Portugal tot de 19e eeuw . Alleen naar Braziliëmeer dan 3 miljoen Afrikaanse slaven werden in de moderne tijd door Portugese kooplieden verkocht. Er was natuurlijk nauwelijks een Europese maritieme handelsmacht die niet betrokken was bij de internationale slavenhandel. Dit omvat niet alleen Spaanse, Britse, Franse en Nederlandse, maar ook Zweedse, Deense en Brandenburgse kooplieden.

Van de 16e tot de 19e eeuw was ook de gevangenneming en slavernij van Europese zeelieden en in sommige gevallen ook kustbewoners door islamitische Noord-Afrikaanse piraten ( Barbaresque zeerovers ) belangrijk. [25] Naar schatting zijn op deze manier tussen enkele honderdduizenden [26] en meer dan een miljoen Europeanen in slavernij geraakt [27] . Onder andere, richtte slavenfondsen op in Hamburg en Lübeck . De slavernij door Barbaresque zeerovers werd gecompenseerd door de verkoop van duizenden islamitische gevangenen op Europese slavenmarkten zoals Malta of Marseille . [25]

Op het dek van een slavenstoomboot in de Congo-regio, rond 1900

Vanaf het einde van de 18e eeuw werd de slavernij wereldwijd geleidelijk afgeschaft. Belangrijke initiatieven voor de Britse invloedssfeer kwamen van b.v. door abolitionisten als William Wilberforce (gespeeld in de film Amazing Grace ), voormalig slavenhandelaar John Newton en bevrijde slaaf Olaudah Equiano , en kreeg publieke ruimte. Zo werd onder Britse druk op het Congres van Wenen de slavernij verboden in artikel 118 van de Congress Act, stopten wetten en de Britse marine in ieder geval de Atlantische slavenhandel , en in de VS eindigde de slavenhandel in 1865Burgeroorlog Slavernij.

Het verbod op slavernij in het Westen diende echter als rechtvaardiging voor de kolonisatie van Afrika in het tijdperk van het hoge imperialisme. De Europese kolonisatoren konden nu een morele superioriteitshouding aannemen ten opzichte van de islamitische wereld, waar slavernij nog steeds werd geaccepteerd, en hun koloniale optreden in Afrika rechtvaardigen over de humanitaire noodzaak om de slavernij te bestrijden, wat de morele doelen van abolitionisten weerspiegelt en de belangen van abolitionisten overstemd door imperialisten. [28]

In boeddhistisch Azië speelde slavernij over het algemeen een kleinere rol dan in het Westen en in de islamitische wereld. Al in de 18e eeuw waren China en Japan in feite 'slaafvrije beschavingen'. [29]

Met het verbod in Mauritanië sinds 1981 [30] is er in geen enkel land op aarde meer een wettelijke basis voor de slavenhandel en slavernij. De formele afschaffing van de slavernij leidde echter slechts in de meest zeldzame gevallen tot effectieve sociale gelijkheid voor voormalige slaven. Deze continuïteit van afhankelijkheid is bijzonder goed gedocumenteerd in het geval van slavernij in de Verenigde Staten . Slavernij-achtige vormen van menselijke onderwerping kunnen echter keer op keer worden waargenomen, zelfs in culturen waarin slavernij in enge zin geen traditie heeft; zoals dwangarbeid door de nazi 's .

verwerking van de geschiedenis

Mannen, vrouwen en kinderen werken onder leiding van een bereden opzichter op een katoenplantage in het zuiden van de Verenigde Staten, circa 1850

Hoewel de slavernij nu officieel in elk land ter wereld is afgeschaft, zijn er problemen om het probleem aan te pakken. Dit raakt zowel de islamitische wereld als de Europese manier van omgaan met het eigen verleden.

Ter gelegenheid van de 200ste verjaardag van de Franse Revolutie vestigde de Franse filosoof Louis Sala-Molins , die tot 2001 lesgaf aan de Sorbonne , de aandacht op het feit dat geen van de Verlichtingsdenkers geïnteresseerd was in de afschaffing van de slavernij in de Franse koloniën - noch Condorcet , Diderot , Montesquieu noch Rousseau . Een bekende uitzondering was markies de La Fayette . Sala-Molins beschouwt de houding ten opzichte van het slavenvraagstuk en de zwarten als het beslissende zwakke punt in de verlichte aanspraak op mensenrechten, die als universeel worden gepropageerd. [31] De 1685 onder Lodewijk XIV.Code Noir , uitgegeven voor de koloniën, was daar 163 jaar zonder onderbreking geldig tot 1848. Daarna raakte het in de vergetelheid totdat het in 1987 door Sala-Molins opnieuw werd gepubliceerd als "de meest monsterlijke wettekst van de moderne tijd". [32]

De Franse mediëvist Jacques Heers stelde in 1996 dat slavernij als een voor de hand liggend feit naast de lijfeigenschap van de boeren , ondanks enkele studies die verband houden met het Middellandse-Zeegebied eraan gewijd, zelden voorkomt in hedendaagse afbeeldingen van de Middeleeuwen, en dit min of meer opzettelijk. [33]

Beeldenstormen tegen standbeelden en monumenten braken in 2020 uit naar aanleiding van antiracistische protesten in de Verenigde Staten en Europa . De afgebeelde historische persoonlijkheden worden vaak geassocieerd met de ongereflecteerde herinnering aan slavernij en kolonialisme. [34]

verdeling

Op slavernij gebaseerde samenlevingen waren tot in de 19e eeuw wijdverbreid over de hele wereld. Ondertussen, ondanks het verbod, blijft slavernij op plaatsen in de 21e eeuw bestaan. Dit kan te wijten zijn aan het feit dat de slaven, onder een grote verscheidenheid aan namen in verschillende culturen, een speciale status hadden en nog steeds hebben in de sociale omgeving, omdat samenlevingen op zichzelf zeer complexe structuren zijn. In zijn onderzoek naar slavernij in de islamitische wereld kwam de Franse antropoloog Malek Chebel met een schatting van 21 tot 22 miljoen slaven die in de loop van 1400 jaar slaven waren als Slaven, concubines, bedienden, slaven uit Afrika of in de Mediterrane slavenhandelgevangengenomen christenen verloren hun vrijheid. Chebel telt ook de Filippino's, Indiërs en Pakistanen die momenteel in de Golfstaten werken, die daar hun mensenrechten verliezen, maar houdt nadrukkelijk geen rekening met bijvoorbeeld Afrikaanse minderheden in de Maghreb, in Turkije, in Iran of in Afghanistan. [35]

De Walk Free Foundation , opgericht in 2010 door de Australische ondernemer Andrew Forrest , zet zich in in de strijd tegen moderne vormen van slavernij. Sinds 2013 publiceert de Stichting jaarlijks een Global Slavery Index met schattingen van de omvang van slavernij in 162 landen (2013) en 167 landen (sinds 2014). De huidige index van 2018 komt uit op een geschat totaal van 40,3 miljoen tot slaaf gemaakte mannen, vrouwen en kinderen wereldwijd. [36]

rechtvaardiging

In bijna alle tijdperken was het houden van slaven ook ideologisch onderbouwd. De Grieken verdeelden de mensheid in Grieken en barbaren (van het Grieks βάρβαρος - de oorspronkelijke term in het oude Griekenland voor al diegenen die geen (of slecht) Grieks spraken) [37] en het leek alleen maar goed en eerlijk om barbaren tot slaven te maken. Bovendien maakten de Grieken de inwoners van veroverde steden tot slaaf, ook al waren ze zelf Grieken. Volgens de Meliaanse dialoog van Thucydides verzetten de inwoners van Milos zich bijvoorbeeld ten tijde van de Peloponnesische oorlogin de 5e eeuw voor Christus naar het machtige Athene en werden vervolgens tot slaaf gemaakt door de Atheners. [38] [39] Xenophon formuleert fundamenteel de wet van de sterkste:

"Want het is een eeuwige wet in de hele wereld, dat als een vijandige stad wordt veroverd, de personen en eigendommen van de inwoners aan de veroveraars toebehoren."

Xenophon : Cyrupedia , VII 5,73

Aan de andere kant vonden de vrije Grieken het bestaan ​​van tot slaaf gemaakte Grieken een schande, en de slavernij van hele steden bleef zeer controversieel. Sommige militaire leiders weigerden deze praktijk, zoals de Spartanen Agesilaus II [40] en Kallikratidas . [41] Het werd ook af en toe verboden door interstedelijke verdragen. Zo pleegden Miletus en Knossos zich in de 3e eeuw voor Christus. elkaar om de burgers van de andere stad niet tot slaaf te maken. [42]

In het oude Griekenland definieerde Aristoteles slaven als inherent eigendom. [43] Afgezien van de problematische substantie-filosofische en natuurrechtelijke rechtvaardiging van deze eigendomsverhouding, blijft Aristoteles slaven karakteriseren met twee kenmerken. Om te beginnen hebben dergelijke bezittingen de kwaliteit een speciaal gereedschap te zijn dat vele andere gereedschappen kan vervangen. Volgens de aristotelische teleologie hebben gereedschappen geen eigen doel, maar moeten ze zich ondergeschikt maken aan een doel dat wordt bepaald door een perfect geheel waarvan ze slechts een onvolmaakt deel zijn. [44]In tegenstelling tot andere, levenloze werktuigen bezitten deze menselijke werktuigen echter een zeker anticiperend vermogen. Aristoteles schrijft dat slaven in staat zijn om zelf te anticiperen op commando's en niet alleen op commando's van anderen te handelen. Als zulke anticiperende instrumenten hebben ze een ziel, maar ze zijn niet in staat tot volledige, rationele training. Daarom is het beter voor de slaaf om als slaaf te dienen voor superieure mensen.

Cicero spreekt later over joden en Syriërs als 'mensen die geboren zijn om slaven te zijn', en hij suggereert dat sommige naties het goed doen als ze zich in een staat van totale politieke onderwerping bevinden. Bovenal werden de opvattingen van Aristoteles later gebruikt om de slavernij een ideologische rechtvaardiging te geven.

Slavernij wordt in de Bijbel beschreven als een feit van de oude Joodse samenleving. Aan het begin van het Oude Testament wordt de rechtvaardiging voor permanente slavernij gevonden in de vloek van Noach op zijn zoon Cham - stamvader van de Kanaänieten (Genesis 9:18-27). De Mozaïsche wet maakte onderscheid tussen inheemse en buitenlandse slaven naar herkomst (Lev 25:44-46). Alleen de laatstgenoemden werden als slaven in engere zin beschouwd, d.w.z. H. Levenslang realiseerbaar onroerend goed - Toegestaan. Het is waar dat Hebreeën die vrij werden geboren ook door schulden in slavernij konden raken . Ze waren echter vrijgesteld van bepaalde banen en moesten in het zevende jaar ( sabbatical year ) worden ontslagen ( Ex 21.2  EU enDeut 15.12  EU ). Er waren geen speciale regels voor de behandeling van slaven. Het was uitdrukkelijk verboden om slaven te doden (Ex 21:20-21). Bovendien moesten slaven worden vrijgelaten als ze ernstig fysiek werden mishandeld door hun eigenaar (Ex 21:26-27).

In de evangeliën van het Nieuwe Testament wordt daarentegen geen expliciete melding gemaakt van slavernij als een praktijk van overheersing. Alleen in de brieven van de apostel Paulus komt dit meermaals naar voren. Daarin benadrukt Paulus, met het oog op de heterogeen samengestelde gemeenschappen van de vroege kerk, dat er onder christenen geen verschil is tussen slaven en vrije mensen ( Gal 3.28  EU ; Col 3.11  EU ; 1 Cor 12.13  EU ). Dit wordt vooral duidelijk in de brief van Paulus aan Filemon, wanneer hij hem vraagt ​​zijn weggelopen te accepteren en nu slaaf Onesimus als een geliefde broer doopt (Fm 15-17). Zo formuleerde het vroege christendom in de oudheid voor het eerst de waarde en waardigheid van slaven. Dat het christendom volgens Paulus geen sociaal-revolutionaire boodschap bevat, blijkt uit de eerste brief aan Timoteüs ( 1 Tim 6:1-2  EU ). Paulus stelt dat de vrijheid die Jezus Christus geeft niet afhangt van de externe burgerlijke staat ( 1 Kor 7.22  EU ). Hij laat slavernij onaangeroerd als een sociaal gevestigde vorm van eigendom, maar herinnert slaven en meesters aan hun wederzijdse plichten (Kol 3:22-4:1; Ef 6 :1-9  EU). Slavernij maakt deel uit van de door God ingestelde orde waarin mensen verschillende statussen hebben en ermee in het reine moeten komen.

In de Middeleeuwen werd het argument voor slavernij en slavenhandel toegevoegd dat het de kerstening van heidenen bevorderde. Met de pauselijke stieren Dum diversas (1452) en Romanus Pontifex (1455) mochten christenen Saracenen , heidenen en andere vijanden van het christendom tot slaaf maken en hun bezittingen afpakken. [45] In het geval van de Dalmatische fante , wiens slavernij beperkt was in de tijd, werd benadrukt dat een paar jaar slavenarbeid nodig was om hen voldoende tijd te geven om te studeren.

Sommige middeleeuwse pausen spraken zich krachtig uit tegen slavernij. Johannes VIII verklaarde in de bul Unum est in 873 dat het volgens de leer van Christus niet te rechtvaardigen was. Pius II noemde in een brief de slavenhandel een "magnum scelus ", een grote misdaad, en veroordeelde slavernij in een bul van 7 oktober 1462. [46]

In 1510 werden de theorieën van Aristoteles voor het eerst toegepast op Amerikaanse Indianen door de Schotse geleerde John Major. [47] Pas in 1537 stelde de stier Sublimis Deus vast dat andere, niet-Europese etnische groepen, b.v. B. Indiërs zijn echte mensen met het vermogen om het katholieke geloof te begrijpen. Nu was het verboden hen van hun vrijheid en eigendom te beroven. In de 19e eeuw waren er echter nog steeds tegengestelde opvattingen. Zo publiceerde George Fitzhugh in 1854 een boek waarin hij schreef: „Sommige mannen worden geboren met een zadel op hun rug, en anderen krijgen een laars en worden aangespoord om erop te rijden. En het is goed voor ze!" [48]

Slavernij en slavernij-achtige afhankelijkheid vandaag

“Moderne slavernij wordt gezien als een uitbuitende levenssituatie waaraan de slachtoffers niet kunnen ontsnappen door bedreiging, geweld, dwang, machtsmisbruik of bedrog. In veel gevallen worden de getroffenen vastgehouden op vissersboten in Azië, uitgebuit als huishoudelijk personeel of gedwongen tot prostitutie in bordelen .” [49]

In april 2006 publiceerde Terre des hommes cijfers volgens welke meer dan 12 miljoen mensen als slaven moeten worden beschouwd. Deze cijfers werden later bevestigd door de Verenigde Naties . Ongeveer de helft van hen zijn kinderen en jongeren. Zij zijn slachtoffer van mensenhandel en dwangarbeid. [50] Volgens dit leven de meeste dwangarbeiders in India , Bangladesh en Pakistan . Ook in de geïndustrialiseerde landenVooral vrouwen leven als gedwongen prostituee onder omstandigheden die vergelijkbaar zijn met slavernij. Daarnaast worden arbeiders illegaal zonder rechten tewerkgesteld in de bouw, huishoudens en landbouw. In Centraal-Europa zijn individuele gevallen bekend van slavernijachtige arbeidsomstandigheden. Zo hield een Jemenitische cultureel attaché in Berlijn, die diplomatieke onschendbaarheid genoot , jarenlang een onbetaalde huishoudster vast onder omstandigheden die vergelijkbaar waren met slavernij. [51]

De geschiedenis van de slavernij in de islam is zelfs in recente tijden nog niet voorbij. Zo wordt slavernij in de Islamitische Staat gerapporteerd. [52]

Volgens een rapport dat medio 2016 werd gepubliceerd door de Walk Free Foundation , [53] een stichting opgericht door de Australische ondernemer en miljardair Andrew Forrest en zijn vrouw Nicola [53] om moderne vormen van slavernij te bestrijden, hebben bijna 46 miljoen [54] mensen wereldwijd wordt gezegd dat ze leven als slaven of slaafachtige arbeiders; tweederde van hen in de regio Azië-Pacific . Met meer dan 18 miljoen is India het land met de meeste slachtoffers, gevolgd door China met 3,4 miljoen en Pakistan met 2,1 miljoen.Noord-Korea heeft met 4,37% het hoogste percentage in verhouding tot zijn eigen bevolking, en het is ook het enige land ter wereld dat niets tegen slavernij doet. [49] Verder behoorden Rusland, China, Noord-Korea, Nigeria, Irak, Indonesië, Congo en de Filippijnen tot de tien landen die goed zijn voor 60% van het totale aantal slaven in de wereld volgens de 2018-beoordeling van de Walk Free Foundation . [55]

De Walk Free Foundation heeft een Global Slavery Index ontworpen en gemaakt : naast het verzamelen van gegevens geeft het ook een overzicht van de inzet van politici wereldwijd. [54]

situatie in afzonderlijke landen

Brazilië

Slavernij-achtige arbeidsomstandigheden zijn nog steeds wijdverbreid in landelijke regio's van Brazilië, en het fenomeen gaat veel verder dan alleenstaande gevallen. Al jaren is er dan ook een intensief debat in de media, onder mensenrechtenactivisten en in de academische gemeenschap, met als sleutelwoord de trabalho escravo , i. e. "Moderne slavernij". [56] Resultaten van het debat zijn een aanpassing van het Braziliaanse arbeidsrecht, die voor het eerst slavernijachtige werkomstandigheden definieert en bestraft. De definitie van "moderne slavernij" omvat niet het feitelijke eigendom van mensen, dat sinds 1888 in Brazilië is afgeschaft, maar beschrijft arbeidsomstandigheden zoals schuldslavernij, vrijheidsberoving op het werk, te lange en vermoeiende werkdagen. Hoewel deze voorwaarden overeenkomen met de vorm van semi-contractuele loonarbeid, komen ze in de buurt van slavernij. Met deze moderne definitie kan het arbeidsrecht, indien lokaal geïmplementeerd, moderne slavernij vastleggen en degenen straffen die profiteren. [57]

Haïti

Volgens een rapport van Kindernothilfe in 2009 leven ongeveer 300.000 kinderen van beide geslachten in Haïti als huisslaven, de zogenaamde restavecs (van het Frans : rester avec 'bij iemand blijven') in gezinnen uit de hogere en middenklasse, voornamelijk in de hoofdstad Port-au-Prince . Ze komen meestal uit gezinnen die op het platteland wonen en hun kinderen nauwelijks kunnen voeden en ze daarom meestal gratis aan welgestelde families overlaten. Daar moeten ze elke dag al het werk in het huishouden doen met gratis kost en inwoning , maar zonder mogelijkheid tot scholing en zonder betaling. lijfstraffen en _seksueel misbruik zonder strafrechtelijke gevolgen voor de daders is aan de orde van de dag. Hoewel in de grondwet van Haïti na het einde van de slavernij en de onafhankelijkheidsverklaring in 1804 een passage is opgenomen die kinderen in feite een "recht op liefde, aandacht en begrip" verzekert en ook de "vrijheid van werk" regelt, zijn deze bedoelingen niet geïmplementeerd in de dagelijkse realiteit . [58] [59]

Dominicaanse Republiek

Volgens schattingen van de Internationale Organisatie voor Migratie (OIM) worden ongeveer 2.000 Haïtiaanse kinderen illegaal over de grens naar de Dominicaanse Republiek vervoerd door smokkelbendes en daar verkocht als huisslaven en landarbeiders. [60]

Mauritanië

Slavernij in Mauritanië blijft bestaan ​​ondanks de herhaalde officiële afschaffing ervan - meest recentelijk in 2007 - en treft de afstammelingen van mensen die generaties geleden tot slaaf zijn gemaakt en tot op de dag van vandaag niet zijn vrijgelaten, de ʿAbīd ( zing . Abd ), die de "witte Moren" gebruikten ( Bidhan ) als slaven om te dienen. Hun aantal is onbekend, maar wordt door mensenrechtenorganisaties geschat op honderdduizenden.

Soedan

Het voortbestaan ​​van de slavernij in Soedan en Zuid-Soedan trof vooral de etnische groepen Dinka en Nuba en werd internationaal bekend door berichten van voormalige slaven als Mende Nazer en Francis Bok . Hoeveel mensen daar tot slaaf zijn gemaakt of nog in slavernij leven is niet precies bekend, schattingen lopen uiteen van enkele tienduizenden tot honderdduizenden.

Ivoorkust

Volgens Anti-Slavery International zullen volgens Greenpeace ongeveer 200.000 kindslaven, van wie sommigen uit buurlanden komen, worden gebruikt als oogstarbeiders in Ivoorkust , waar 40% van de cacao-oogst in de wereld vandaan komt. Het zijn jongens en meisjes tussen de 10 en 14 jaar, voornamelijk uit Mali , Burkina Faso , Niger , Nigeria , Togo en Benin , en ze werken alleen voor kost en inwoning zonder betaling. 90% van hen zou zware lasten moeten dragen en tweederde onbeschermde pesticidenspuiten. Rond het jaar 2000 hebben chocoladefabrikanten zich ertoe verbonden deze situatie te veranderen. Volgens een onderzoek van het Südwind Instituut , dat dicht bij de kerk ligt, is er daarna bijna niets meer gebeurd. Zoals vaak het geval is in de internationale handel, wordt met vrijwel alle middelen een lage inkoopprijs gepromoot. In de Verenigde Staten loopt daarom een ​​gerechtelijke procedure tegen Nestlé wegens slavernij en ontvoering van kinderen uit Mali. [61]

Afghanistan

Met name in het noorden van Afghanistan wordt de eeuwenoude traditie van " Baccha Baazi " (letterlijk "jongensspel" [62] ), die nog steeds in grote kring maatschappelijk geaccepteerd is, nog steeds beoefend: deze vorm van kinderprostitutie , die een VN werknemer beschrijft als kindslavernij 63] een als vrouw vermomde jongen (Bacchá) danst eerst voor mannen en moet hen dan meestal ook seksueel bevredigen. [63] De "dansende jongens" zijn tussen de acht en ongeveer veertien jaar oud, [64] worden vaak gekocht bij arme gezinnen, sommigen worden ontvoerd of wordenWeeskinderen van de straat. [63] Ze worden aanvankelijk opgeleid als dansers voor amusementsevenementen vergelijkbaar met seksfeesten, maar uiterlijk nadat de baard begint te groeien, worden ze door hun "eigenaren" ingeruild voor jongere jongens, in het beste geval zijn ze getrouwd met een oudere vrouw die is geen maagd meer , en af ​​en toe komen ze ook in het reine met een klein huis en boerderij, [65] meestal gewoon geschonden zonder compensatie. [63] Er zijn nogal wat "Baccha Baazi's" vermoord nadat ze probeerden te ontsnappen aan hun "meesters" in hun "aantrekkelijke" tijd. [63]

Dit gebeurt, hoewel volgens de (niet onbetwiste) interpretatie van sommige exegeten de vierde soera van de Koran oproept tot bestraffing van seksuele handelingen van hetzelfde geslacht :

“En degenen die het begaan [schande [66] ] van jullie [mannen], straffen beiden. En als ze zich bekeren en zichzelf verbeteren, laat ze dan gaan. Zie, Allah is Vergevensgezind en Genadevol.”

Soera 4 , vers 16 [67]

en hoewel de huidige wet in Afghanistan seksuele omgang met jongens of adolescenten onder de 18 jaar en met meisjes onder de 16 jaar verbiedt, en hoewel de meerderheid van de Afghaanse mannen homoseksualiteit in alledaagse openbare gesprekken afwijst als walgelijk en weerzinwekkend. [63]

Nepal

Sinds 2000 is lijfeigenschap in Nepal verboden . Niettemin worden jaarlijks duizenden minderjarige meisjes verkocht, meestal vanaf de leeftijd van vijf, sommigen zelfs van de vierde tot de vijftiende jaar, om te werken in de huizen van rijke landeigenaren als zogenaamde Kamalaris [68] , geheel zonder rechten en zonder enige bescherming, tot wel 16 uur per dag allerlei werkzaamheden verrichten. 10 procent van hen zou ook seksueel misbruikt worden door hun baasjes . [69] [70] [71]

Erkenning van moderne vormen van slavernij als slavernij

Artikel 4 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens verbiedt slavernij. Veel politici en mensenrechtenorganisaties die zich inzetten voor de bestrijding van moderne vormen van slavernij - met name gedwongen prostitutie , dwangarbeid , kinderarbeid [72] [73] en het rekruteren van kinderen als soldaten [74] [75] - streven naar erkenning van deze verschijnselen als slavernij. Er wordt gezegd dat er tegenwoordig meer slaven in de wereld zijn dan ooit in de menselijke geschiedenis. [76] In 104 van het Oostenrijkse wetboek van strafrechtstraft slavenhandel en het tot slaaf maken van anderen met gevangenisstraffen van tien tot twintig jaar; [77] in Duitsland riskeert de dader 6 maanden tot 10 jaar gevangenisstraf (slavenarbeid: § 233, seksuele uitbuiting: § 232, ontvoering: § 234 StGB ).

De Raad van Europa veroordeelt en criminaliseert alle vormen van slavernij op grond van artikel 4 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Maar zelfs vandaag de dag kunnen mensen zich in situaties bevinden die vergelijkbaar zijn met slavernij. Een voorbeeld hiervan is criminele mensenhandel en detentie van vrouwen voor seksuele uitbuiting. De gedwongen prostitutie van vrouwen en meisjes is toegenomen, vooral sinds de ineenstorting van het communisme in Oost-Europa en de aanhoudende instabiliteit op het grondgebied van het voormalige Joegoslavië. [78]

Mensenrechtenorganisaties zorgen ervoor dat gedwongen prostitutie legaal wordt behandeld als slavernij en dus als schending van mensenrechten. Dit heeft ook gevolgen voor de democratische staten van Midden-Europa, waar b.v. T. de bestaande wettelijke bepalingen worden slecht uitgevoerd.

Afschaffing van de slavernij in het heden

Zie ook

literatuur

verhaal

Duits

Engels

 • Hilary Beckles, Verene Shepherd (red.): Caribische slavenmaatschappij en economie . Ian Randle Publishers, Kingston/James Currey Publishers, Londen 1991.
 • Robert C. Davis, christelijke slaven en moslimmeesters - Witte slavernij in de Middellandse Zee, de Barbarijse kust en Italië, 1500-1800. Palgrave Macmillan, Houndmills (GB) 2003, ISBN 0-333-71966-2 .
 • Seymour Drescher: Afschaffing - Een geschiedenis van slavernij en antislavernij. Cambridge University Press, New York 2009, ISBN 978-0-521-60085-9 .
 • Frederick C. Knight: Werken in de diaspora - De impact van Afrikaanse arbeid op de Anglo-Amerikaanse wereld 1650-1850. New York University Press, New York/Londen 2010, ISBN 978-0-8147-4818-3 .
 • Kenneth Morgan: Een korte geschiedenis van trans-Atlantische slavernij. Tauris, Londen/New York 2016, ISBN 978-1-78076-386-6 .
 • Orlando Patterson , Slavernij en sociale dood. Een vergelijkende studie. Harvard University Press, Cambridge (MA)/Londen 1982, ISBN 0-674-81083-X .
 • Johannes Postma : De Atlantische slavenhandel . University Press of Florida, Gainesville et al. 2005
 • Joel Qirk: Het anti-slavernijproject. Van de slavenhandel tot mensenhandel . University of Pennsylvania Press, Philadelphia 2011, ISBN 978-0-8122-4333-8 .
 • Jonathan Schorsch: Joden en zwarten in de vroegmoderne wereld. Cambridge University Press, Cambridge 2004, ISBN 0-521-82021-9 .
 • Eric Eustace Williams : Kapitalisme en slavernij. University of North Carolina Press, Chapel Hill 1944.
 • De geschiedenis van de slavernij in Cambridge. 4 delen, Cambridge University Press, Cambridge/ New York 2011 ev. (Deel 2 over de middeleeuwen nog niet gepubliceerd).

Cadeau

Duits

Engels

films

 • Slaves Today - Deal Without Mercy , Italiaans-Franse documentaire (1964)
 • Daniel Cattier, Juan Gélas, Fanny Glissant (regisseur): Mensenhandel - Een korte geschiedenis van slavernij. Frankrijk, Documentatie, 2018. Oorspronkelijke titel: Les routes de l'esclavage. [79]

web links

Commons : Slavernij  - Album met foto's, video's en audiobestanden
WikiWoordenboek: slavernij  - uitleg van betekenis, woordoorsprong, synoniemen, vertalingen
Wikisource: Slavernij  - bronnen en volledige teksten

specificatie's

 1. ^ Friedrich Kluge , Alfred Götze : Etymologisch woordenboek van de Duitse taal . 20e editie. Bewerkt door Walther Mitzka . De Gruyter, Berlijn / New York 1967; Herdruk (“21e ongewijzigde uitgave”) ibid. 1975, ISBN 3-11-005709-3 , blz. 711 f.
 2. ik slaaf . In: F. Kluge: Etymologisch woordenboek van de Duitse taal . 1891.
 3. Friedrich Kluge : Etymologisch woordenboek van de Duitse taal . 7e editie, onder redactie van Walther Mitzka . Walter de Gruyter, Berlijn 1957, ISBN 978-3-11-154374-1 , blz. 712 (toegankelijk via De Gruyter Online).
 4. Zie Malek Chebel: L'Esclavage en Terre d'Islam. Un tabou bien garde. Fayard, Parijs 2007, ISBN 978-2-213-63058-8 , blz. 35. - Voor de Franse mediëvist Jacques Heers is deze etymologie duidelijk.
 5. Alexandre Skirda, La traite des Slaves. L'esclavage des Blancs du VIIIe au XVIIIe siècle , Les Éditions de Paris: Parijs 2010, blz. 5.
 6. Jacques Heers: Esclaves et domestiques au Moyen ge dans le monde mediterraneen. Hachette, Parijs 1996, ISBN 2-01-279335-5 , blz. 24-30.
 7. Zie Jacques Heers (1996), blz. 7.
 8. O Patterson, slavernij en sociale dood. 1982, blz. 35-101.
 9. ^ Georg Klaus, Manfred Buhr (red.): Marxistisch-Leninistisch Woordenboek van Filosofie. Rowohlt, Reinbek 1983, ISBN 3-499-16157-5 , blz. 1109.
 10. ^ Ira Berlin: Generaties van gevangenschap: een geschiedenis van Afro-Amerikaanse slaven. The Belknap Press van Harvard University Press, Cambridge/Londen 2003, ISBN 0-674-01061-2 , blz. 8 f.
 11. Het ontstaan ​​van slavenbezittende samenlevingen wordt in meer detail beschreven in Richard S. Dunn, Sugar and Slaves: The Rise of the Planter Class in the English West Indies, 1624–1713. Kapel Heuvel 1972; en Richard B. Sheridan, Suiker en slavernij: een economische geschiedenis van de Britse West-Indië, 1623-1775. Baltimore 1973.
 12. ^ Michael Zeuske: Handboek Geschiedenis van de slavernij. Een wereldwijde geschiedenis van het begin tot het heden. De Gruyter, New York/Berlijn 2019, ISBN 978-3-11-055884-5 , blz. 213.
 13. Richard Konetzke : Zuid- en Midden-Amerika I. De Indiase culturen van het oude Amerika en de Spaans-Portugese koloniale overheersing (=  Fischer-wereldgeschiedenis , vol. 22). Fischer, Frankfurt am Main 1965, blz. 173-204.
 14. Robert Delort : Le petit peuple des esclaves en Toscane, à la fin du Moyen ge. In: Pierre Boglioni, Robert Delort, Claude Gauvard: Le petit peuple dans l'Occident médiéval. Terminologieën, percepties, réalités: Actes du Congrès international tenu à l'Université de Montréal 18-23 oktober 1999 (=  Publications de la Sorbonne. / Histoire ancienne et médiévale , volume 71). Publications de la Sorbonne, Parijs 2002, ISBN 978-2-85944-477-8 , blz. 379-394.
 15. Vergeten en onderdrukt. Tot 40 jaar geleden werden kinderen misbruikt als slavenarbeid in Zwitserland. In: Süddeutsche Zeitung. 19 oktober 2009, blz. 9.
 16. Traditionele of Chattel Slavery Brandeis University
 17. Aanvullend Verdrag inzake de afschaffing van slavernij, slavenhandel en met slavernij vergelijkbare instellingen en praktijken (hier op de website van de federale autoriteiten van de Zwitserse Bondsstaat), zie artikel 7.
 18. Katy Waldman: slaaf of tot slaaf gemaakt persoon? Het is niet alleen een academisch debat voor historici van de Amerikaanse slavernij. . In: Slate , 19 mei 2015. Ontvangen op 20 mei 2015. 
 19. ^ Michael Zeuske : Handboek Geschiedenis van de slavernij. Een wereldwijde geschiedenis van het begin tot het heden. De Gruyter, New York/Berlijn 2019, ISBN 978-3-11-055884-5 , blz. 445 f.
 20. ^ Abdul Sheriff: De Zanj-opstand en de overgang van plantage naar militaire slavernij . In: vergelijkende studies van Zuid-Azië, Afrika en het Midden-Oosten . plakband 38 , nee. 2 , 1 augustus 2018, ISSN  1089-201X , pp. 246–260 , doi : 10.1215/1089201x-6982029 .
 21. ^ Ernst Emmering: Regensburg en Europese geschiedenis . In: Konrad Maria Färber (red.): Regensburg Almanak . plakband 2008 . MZ Buchverlag, Regensburg 2008, ISBN 978-3-934863-44-6 , p. 26-27 .
 22. Matthias Hardt: Slaven. in: Michael Borgolte (red.): Migraties in de Middeleeuwen. Een handleiding. Academy, Berlijn 2014, ISBN 978-3-05-006474-1 , blz. 171-181, hier blz. 179.
 23. Zie hierover het Franse boek van Jacques Heers: Esclaves et domestiques au Moyen Âge dans le monde méditerranéen. (Slaven en huisknechten in de middeleeuwen in de mediterrane wereld.) Parijs 1996.
 24. Egon Flaig: Wereldgeschiedenis van slavernij. München 2009, blz. 158 f.
 25. ^ a b Mario Klarer: Inleiding. In: dezelfde (red.): Piraterij en gevangenschap in de Middellandse Zee 1550-1810 (= Routledge-onderzoek in vroegmoderne geschiedenis. ). Routledge, Londen/New York 20189, ISBN 978-1-138-64027-6 , blz. 1-22.
 26. ^ Gerald MacLean, slavernij en gevoeligheid: een historisch dilemma. In: Brycchan Carey, Peter J. Kitson (eds.): Slavernij en de culturen van afschaffing: Essays ter gelegenheid van de tweehonderdste verjaardag van de Britse Abolition Act van 1807 (= Essays in kunst en cultuur. ). DS Brewer, Cambridge 2007, ISBN 978-1-84384-120-3 , blz. 173-194.
 27. ^ Robert C. Davis, Christian Slaves, Muslim Masters: White Slavery in the Mediterranean, the Barbary Coast, and Italy, 1500-1800. Palgrave Macmillan, Basingstoke 2003, Houndmills GB 2003.
 28. Jürgen Osterhammel: De transformatie van de wereld. Een geschiedenis van de negentiende eeuw . Speciale editie, 2e editie. Beck, München 2011, ISBN 978-3-406-61481-1 , p. 1191 .
 29. Jürgen Osterhammel: De transformatie van de wereld. Een geschiedenis van de negentiende eeuw . Speciale editie, 2e editie. Beck, München 2011, ISBN 978-3-406-61481-1 , p. 1190 .
 30. Mauritaanse parlementsleden nemen slavernijwet aan . In: BBC News , 9 augustus 2007. Ontvangen op 17 januari 2011. 
 31. Louis Sala-Molins, Les misères des Lumières. Sous la raison l'outrage , Homnisphères: Paris 2008 (heruitgave van de eerste editie van 1992), ISBN 2-915129-32-0 , blz. 22.
 32. Louis Sala-Molins: Le Code Noir ou le calvaire de Canaan. Quadrige/PUF, Parijs 1987. (Herdruk: 2007, ISBN 978-2-13-055802-6 ).
 33. Jacques Heers (1996), blz. 7 f.
 34. Deutsche Welle: het standbeeld van Columbus onthoofd in Boston, een ander standbeeld in Richmond. 10 juni 2020, opgehaald op 15 juni 2020 (Engels).
 35. Malek Chebel (2007), blz. 91.
 36. ^ Global Slavery Index 2018: bevindingen , geraadpleegd op 30 mei 2021
 37. Grieks woordenboek online . Invoer: βάρβαρος Aan: gottwein.de
 38. Thucydides ; De Peloponnesische Oorlog. Melier-dialoog. / Vertaling: Thucydides [v400], Georg Peter Landmann (red.): De Peloponnesische Oorlog (= bibliotheek van de antieke wereld; Historiae ). Artemis & Winkler, Düsseldorf/Zürich 2002, ISBN 3-7608-4103-1 .
 39. Wolfgang Will : Het zinken van Melos. (Machtspolitiek naar het oordeel van Thucydides en enkele tijdgenoten). Habelt, Bonn 2006, ISBN 3-7749-3441-X .
 40. Plutarchus : Het leven van Agesilaus 7, 6 .
 41. ^ Xenophon , Helleniká ( 1, 6, 14 ).
 42. Yvon Garlan: Les Esclaves en Grèce ancienne. La Découverte, Parijs 1982, blz. 57.
 43. ^ Aristoteles , Politiek I. 6.
 44. ^ Aristoteles: Politiek. 1254a, 20v.
 45. ^ Ronald Daus: De uitvinding van het kolonialisme. Hammer, Wuppertal 1983, ISBN 3-87294-202-6 .
 46. ^ Josef Spindelböck : De morele beoordeling van slavernij. Een les over het probleem van de erkenning van universeel geldige morele normen. In: De nieuwe orde. Jaargang 68, 2014, blz. 175 ev ( online ).
 47. ^ Lewis Hanke, Aristoteles en de Amerikaanse Indianen, een onderzoek naar rassenvooroordeel in de moderne wereld. 1959, blz. 14.
 48. Sociologie van het Zuiden, of het falen van de vrije samenleving. Richmond 1854, blz. 179.
 49. ^ a b Badische-zeitung.de , Ausland , 1 juni 2016, AFP : 45 miljoen mensen zouden als slaven leven (19 juni 2016)
 50. Dood van een slaaf. In: Die Zeit , 21 februari 2008.
 51. taz.de , 30 maart 2008: Ambassade compenseert slaaf
 52. Zie bijvoorbeeld de door IS uitgevaardigde fatwa voor het omgaan met tot slaaf gemaakte vrouwen ORF News, 29 december 2015.
 53. a b walkfreefoundation.org _
 54. a b globalslaveryindex.org
 55. Global Slavery Index: Er zijn 800 duizend slachtoffers van moderne slavernij in Rusland , Novaya Gazeta, 22 juli 2018.
 56. ^ Zie Julia Harnoncourt: Trabalho escravo ? Een historische vergelijking op mondiaal niveau, in: Yearbook for Research on the History of the Labour Movement , Issue III/2015.
 57. Over het juridische debat over "moderne slavernij" in Brazilië, zie Giselle Sakamoto Souza Vianna: Dwang en formele vrijheid in moderne slavernij in Brazilië: concepten ter discussie , in: Work - Movement - History. Tijdschrift voor historische studies , nummer I/2016.
 58. Gaby Herzog: De slavenkinderen van Port-au-Prince. In: Berliner Zeitung. 25 augustus 2009, p.8 , teruggehaald op 26 augustus 2009 .
 59. Jürgen Schübelin: Rechteloos, afhankelijk, uitgeleverd: kindslaven in Haïti. (Niet meer online beschikbaar.) In: Kindernothilfe - Onderwerpen - Kinderarbeid - Reportage: Kindslaven in Haïti. Vroeger in het origineel ; teruggevonden op 26 augustus 2009 .  ( pagina niet meer beschikbaar , zoeken in webarchief )@1@2Vorlage:Toter Link/www.kindernothilfe.de
 60. OIM - Hulp aan kinderen die het slachtoffer zijn van mensenhandel in Haïti
 61. Zo zoet en toch zo bitter. In: De tijd. 17 december 2009 nr. 52.
 62. Bezoek van de speciale vertegenwoordiger voor kinderen en gewapende conflicten aan Afghanistan. (PDF) VN, februari 2010, blz. 9 , gearchiveerd van het origineel op 29-08-2010 ; Ontvangen op 29 augustus 2010 (Engels).
 63. a b c d e f Florian Flade: Baccha Baazi – Afghaanse kinderprostituees: Onder de ogen van westerse troepen wordt in Afghanistan een stille vorm van kindermishandeling beoefend. In: De wereld. 27 augustus 2010, teruggehaald 29 augustus 2010 .
 64. berliner-zeitung.de , 1 april 2010, Antonia Rados: Seksslavinnen in Afghanistan
 65. Misbruikt en vermoord - kinderverkrachters in Afghanistan. Film door Jamie Doran, (oorspronkelijke titel: Dancing Boys of Afghanistan , 2010), Duitse première: Phönix 11 augustus 2011, 23:00 uur
 66. Niet-geverifieerde vertaling van internet. – Heeft iemand de originele bewoording van de vertaling (Khoury) waarop dit soera-citaat is gebaseerd?!
 67. ^ Adel Theodor Khoury: De Koran. Arabisch-Duits. Gütersloh 2004, blz. 154.
 68. VN dringt aan op stopzetting van Nepalese praktijk om jonge meisjes als huishoudster te gebruiken. VN-nieuwscentrum
 69. Mensenhandel: de opstand van Nepalese kindslaven. In: De Spiegel. nr. 10, 5 maart 2011, blz. 54-58.
 70. Urmila Chaudhary, Nathalie Schwaiger: Slaafkind: verkocht, ontvoerd, vergeten - mijn strijd voor de dochters van Nepal. Droemer Knaur, München 2011, ISBN 978-3-426-65497-2 .
 71. Dialika Krahe: De slavenopstand . Op: spiegel.de Der Spiegel vanaf 5 maart 2011; laatst geraadpleegd op 11 februari 2016.
 72. Onderwijs is het meest effectieve wapen tegen uitbuiting. In: greenpeace magazin 6.00 ( Memento van 20 juni 2012 in het internetarchief )
 73. Kinderarbeid. Op: antislavery.org ( Memento van 1 maart 2009 op het internetarchief )
 74. Roland Kirbach: Moderne slavernij: interview met Andreas Rister van terre des hommes . Op: zeit.de Die Zeit van 28 augustus 2003; laatst geraadpleegd op 11 februari 2016.
 75. ^ Melanie Gow (Antislavernijvereniging): kindsoldaten . Op: anti-slaverysociety.addr.com uit 2002; laatst geraadpleegd op 11 februari 2016.
 76. ^ Immorfo: E. Benjamin Skinner: A World Enslaved ( Memento van 8 februari 2016 op het internetarchief ). Op: wordsinresistance.wordpress.com van 27 december 2008 ( Buitenlands beleid van maart/april 2008); laatst geraadpleegd op 11 februari 2016.
 77. Wetboek van Strafrecht Juridisch Informatiesysteem van de Republiek Oostenrijk Op: ris.bka.gv.at ; laatst geraadpleegd op 11 februari 2016.
 78. Boris Kanzleiter: Europese Unie stimuleert hub voor mensenhandel . Op: heise.de (heise online) vanaf 1 augustus 2002; laatst geraadpleegd op 11 februari 2016.
 79. ( Online bij arte -tv)