Türkçe

Kölelik

Kölelik

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Navigasyona atla Aramaya atla
Gordon, Louisiana , Amerika Birleşik Devletleri, 1863

Kölelik , insanlara başkalarının malı gibi davranıldığı bir sistemdir . Kölelikte, tarihin dar anlamıyla, köle edinme, satma, kiralama, kiralama, başkasına verme ve miras bırakma hakkı yasalarla kutsallaştırıldı . "Köle yasaları" , köle sahipliğinin ve köle ticaretinin özel ve cezai yönlerini düzenlemiştir ; ayrıca kölelere hangi hakların verildiğini de belirlediler.

Köle sahibi birçok devlet ve toplumda, köleler belirli bir yasal kapasiteye sahipti ve ör. B. Mahkemelere başvurmak veya bazı toplumlarda ve ülkelerde kendi satın alma yoluyla özgürlük kazanmalarına izin veren kısıtlamalarla mülk edinme. Bazı devletlerde kölelik kalıtsaldı ; H. kölelerin torunları da özgür değildi.

Daha geniş bir anlamda, kölelik, yasal bir dayanağı olmaksızın veya yürürlükteki yasaların ve insanlık onurunun ihlali olarak insanların özgürlüğünden yoksun bırakılmasını ve baskı altına alınmasını ve ayrıca yasa dışı sakinlerin sömürülmesini de içerir . Kölelik ile zorla çalıştırma (sanayide, madencilikte, tarlalarda vb.) veya zorla fuhuş gibi "kölelik benzeri" fenomenler arasındaki sınırlar akışkandır.

ifade

etimoloji

"Köle" kelimesi (Geç Orta Yüksek Alman köle ve köle ; dilsel olarak Slavların halk adıyla bir olan temyiz, Slav Slověninŭ'den Orta Yunanca Sklabēnoi , Yunanlılar tarafından eklenen bir k ile bir sıfat sklabēnós ortaya çıktı, hangi 6. yüzyılda isim oldu sklábos , 8. yüzyıldan itibaren "Özgür olmayan Slav kökenli" anlamına gelen ve daha sonra ortaçağ Latince sclavus oldu [ 1] ) genellikle Yunanca skyleúo fiilinden gelen eski bir etimolojik açıklama , ikincil formskyláo 'savaş ganimeti yapmak' [2] türetilmiştir.

Bununla birlikte, mevcut türetme, Orta Çağ'dan beri sözde Slavların etnik grubu için Latin sclavus'tan borçlanmaya dayanmaktadır . [3] Rumen şchiau , çoğul şchei ve Arnavutça shqa - (Güney) Slav komşularının, özellikle Bulgar ve Sırpların eski isimleri - aynı kaynaktan gelir, çünkü her iki kelime de bir zamanlar 'hizmetçi', 'köle' anlamına gelebilir. Bazı yazarlar bunu, özellikle Widukind von Corvey kadar erken bir tarihte , 10. yüzyılda ortaya çıkan, Ottonyalıların Slavlara karşı mücadelelerinde görme eğilimindedir. ve Quedlinburg Annals for Slave'de slavus yerine ' sclavus ' yazıyor. Böylece, 11 Ekim 973'te bir köle tüccarına, Monumenta Germaniae Historica'da yer alan ve Latince servus yerine 'köle' için sclavus'un ilk kez göründüğü bir belge yayınlandı. [5]

Ortaçağ Arap kaynaklarında kullanılan saqaliba terimi صقالبة/ saqāliba / 'Slavlar' ayrıca Slavları ve Kuzey ve Orta Avrupa'nın diğer açık tenli veya kırmızımsı halklarını ifade eder. El-Ṣaḳāliba ( tekil Ṣaḳlabī , Ṣiḳlabī ) terimi, Orta Yunanca Σκλάβος'dan (Latince sclavus'un doğrudan kaynağı) ödünç alınmıştır . Bu, Slav öz tanımı Slovĕne'den (çoğul) alınan Σκλαβῆνος (tekil) veya Σκλαβῆνοι (çoğul) kelimelerinin bir çeşididir . Slav kölelerinin çok sayıda olması nedeniyle, kelime birkaç Avrupa dilinde (İngilizce köle , It. schiavo , Fransız esclave ) 'köle' anlamını almıştır.), Ṣaḳāliba'nın tüm yabancı kölelere atıfta bulunduğu Emevi İspanya'da da böyledir.

"Köle" için başka kelimelerin de belirli Avrupa bölgelerinde vatandaşlığa alınabileceği gerçeği, 10. yüzyıldan Reconquista sırasında 1492'ye kadar, özellikle de savaşta ele geçirilenlerin ve " Sarazen " / "Saracenin" veya " Maure " / "Maurin" meta haline geldi ve köle emeğinin gerçekleştirilmesi gerekiyordu. [6]

özellikleri ve yönleri

İç Avusturya sakinleri Osmanlılar tarafından köle olarak kaçırılır , 1530

Köleler genellikle başka ülkelerden gelirler, etnik grup ve ailelerinden koparılıp kendilerine yabancı olan diğer etnik, dilsel ve sosyal ortamlara götürülürler. Hukukun dışında kalabilirler, metalara dönüştürülebilirler veya insanlıktan çıkarılabilirler ve satış ve yeniden satış nesneleri haline gelebilirler. [7] Özgürlükten yoksun bırakmaya genellikle fiziksel ve/veya kurumsal şiddet eşlik eder . Köle ticaretini karakterize eder ve insan onurunun yanı sıra doğum ve şecere ile bağlantılı kimlik (doğum yabancılaşması) hak ve fırsatlarının kaybı anlamına gelir . [8.]

Bir toplumsal yapıyı belirlediği kölelik, çoğunlukla ekonomik sömürüye ve sınıflı bir toplumun sürdürülmesine hizmet eder .

köle toplumu

Brezilya'daki Köle Avcıları ( Moritz Rugendas , 1823)

Marksizm ve Leninizmin sosyal teorisinde , köle sahibi toplum, köle sahibinin üretim araçlarına (toprak, makineler vb.) ve doğrudan üreticilere (köleler) dayanan ekonomik bir toplum biçimi olarak anlaşılır . Köleliği, sömürünün en kaba ve en ilkel biçimi, köleler ile köle sahipleri arasındaki karşıtlığı ise arkaik bir sınıf karşıtlığı olarak gören Karl Marx , köle sahibi toplum terimini yalnızca eski toplumlarla ilişkilendirmiştir. Bununla birlikte, Marx, nasıl bir üstyapı olgusu olarak tanımlamıştır?Köle sahiplerine bir iktidar aracı olarak hizmet eden siyasi, hukuki ve felsefi görüşler ortaya çıktı. [9]

Başlıca eserleri Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kölelik tarihi üzerine iki monografi içeren Amerikalı tarihçi Ira Berlin'e göre , iki kölelik biçimi ayırt edilmelidir. Amerikan Güney Eyaletlerinin İç Savaştan önceki toplumu tipik bir “köle toplumu”ydu (ingiliz köle toplumu ). Köle toplumlarında merkezi üretim süreçleri -Güney eyaletlerinde şeker kamışı, tütün, pirinç ve pamuğun tarlalarda yetiştirilmesi- kölelerin emek gücüne dayanır. Öte yandan, kölelerin olduğu toplumlarda), örneğin B. Yunan ve Roma antik çağda vardı, köleler ekonomide sadece marjinal bir rol oynadı. Sonuç olarak, köle toplumlarında köle sahipleri yönetici sınıfı oluştururken, köle toplumlarında varlıklı seçkinlerin yalnızca bir kısmını oluştururlar. [10] [11]

Benzer terimlerden farklılaşma

Serfler, yaklaşık 1310

Kölelik ve benzeri boyun eğdirme ve sömürü biçimleri arasındaki sınırlar genellikle belirsizdir. Kölelik benzeri bağımlılık veya kölelik benzeri çalışma koşulları gibi terimler , bu tür “benzer” olguları ve ilişkileri tanımlamaya veya açıkça içermeye hizmet edebilir. Aşağıdaki esaret ve özgür olmayan emek biçimleri kölelikten ayırt edilir:

 • Serflik terimi , bir feodal bey ile onun kontrolü altındaki köylüler arasındaki, yetki ve bağlama dahil, ilişkiyi ifade eder. Serfler , lordun topraklarını kira karşılığında işliyorlar ve onun için zorunlu çalıştırma yapıyorlar , sözde serbest meslek sahipleri ona doğrudan hizmetçi olarak hizmet ediyorlardı . Serfliğin bir kölelik biçimi olup olmadığı tartışma konusudur. Tarihçi Michael Zeuske aralarında hiçbir fark görmemektedir. [12]
 • Borç esaretinde , borçlu, genellikle koşulların zorladığı ve belirsiz bir süre için borçlarını ödemek için emeğini taahhüt eder.
 • Mita ve encomienda , İspanyol sömürge imparatorluğunda yerli halklara empoze edilen köle emeği biçimleriydi . Kraliçe Isabella'nın 1503 fermanının yerli halklara uygulanmasını yasakladığı kölelikten genellikle sadece isim olarak farklıydılar . [13]
 • Zorla çıraklık (ayrıca: sözleşmeli çıraklık ), eski kölelerin çocuklarının mahkeme kararıyla bir "öğretmen"in evine yerleştirilmesidir. Köleliğin ve özgürlüğün bu geçiş biçimi, i.a. 1865'ten sonra Amerika'nın Güney Eyaletlerinde yaygın. Benzer koşullar, çocukların, köleliğe benzer koşullar altında ve genellikle belirsiz bir süre için orada yaşamaları için ebeveynleri tarafından "eğitim için" yabancı ailelere verilmesinin alışılmadık olmadığı Orta Çağ'da zaten mevcuttu; B. Venedik'teki fante , genellikle Balkanlardan. [14]
 • 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın ilk yarısında İsviçre ve Avusturya'da yaygın olan Verdingen'de çocuklar (çoğunlukla yetimler veya boşanmış çocuklar) çiftçiler tarafından işçi olarak çalıştırılıyor ve çoğu zaman ağır işlerde çalıştırılıyor ve pek çok şeyden mahrum bırakılıyorlardı. Haklar. [15]
 • Zorla çalıştırma , bir kişinin iradesi dışında ve ceza tehdidi altında yapmaya zorlandığı iştir.

İngilizce'de , köleliği benzer esaret biçimlerinden açıkça ayırt etmek için , yalnızca bir kişinin aynı zamanda hapsedildiği esaret biçimlerini ifade eden, mal köleliği ("mülkiyet esareti") ve mal köleliği ("mülkiyet köleliği") ifadeleri yaygındır . - yani, yasa koyucu tarafından açıkça onaylanarak - başka bir kişinin malı olarak. [16]

1956 Birleşmiş Milletler Köleliğin, Köle Ticaretinin ve Köleliğe Benzer Kurum ve Uygulamaların Kaldırılmasına İlişkin Ek Sözleşmesi'nin yasal tanımları , kölelik terimini mülkiyet haklarının kullanılmasına bağlar: mülkiyet haklarına verilen yetkilerden biri veya tümü kullanılır”. [17] Madde 1, "kölelik benzeri kurum ve uygulamaları", yani borç esaretini, kulluğu, sözleşmeyi, nakdi veya ayni ödeme için zorla evlendirmeyi ve bir eşin başka bir kişiye atanmasını veya mirasını listeler.

köleleştirilmiş kişi

İngiliz tarihinde , kölelik kurbanları için köle yerine köleleştirilmiş kişi teriminin kullanılması gerekip gerekmediği konusunda bir tartışma vardır . Bir terim değişikliği için köle kelimesinin kurbanları insan olarak hatırlamak yerine insan olmayan bir nesneye (mal, meta vb.) indirgeyerek kölelik suçunu dilsel bir şekilde sürdürdüğü ileri sürülmüştür . Diğer tarihçiler bu köleye karşıdaha kısa ve daha tanıdık bir terimdir veya bu kelimenin tam da köleliğin insanlık dışılığını tam olarak yansıttığıdır: "kişi", köleliğin sahip olamayacağı kişisel bir özerkliği önerecektir. [18]

kölelik tarihi

antik çağ

Bir Romalı asker ve iki esir köle. Smyrna'dan kabartma (şimdi İzmir , Türkiye), MS 200 dolayları

Yasal metinlerle belgelenen köleliğin tarihi, antik çağın ilk gelişmiş uygarlıklarında başlar . Orada savaş esirlerinin köleleştirilmesi yaygındı ; ama onların torunları da özgür değildi. Kölelik Mezopotamya , Mısır ve Filistin'de yaygındı .

Kölelerin ev içi ve tarımsal işler için çok sayıda kullanıldığı Yunan şehir devletlerinde , ticaretin yükselişi, borcunu ödeyemeyen borçluların alacaklılarına kölelik benzeri bir bağımlılığa düştüğü borç esaretine yol açtı. Borç esareti Roma'da da yaygındı, ancak Roma fetih savaşları yayıldıkça, savaş esirleri orada giderek daha fazla köleleştirildi. Hem Yunanistan'da hem de Roma'da, azat edilmiş köleler vatandaşlık kazanabiliyordu.

orta Çağlar

İslam kültüründe toplu iş kollektiflerinde köle kullanımı çok yaygın değildi. Tarımda (hurma ağaçları, vahalarda bahçecilik) ve göçebe hayvancılıkta köleler, köle sahiplerinin ev veya aile topluluklarına entegre olarak yaşadılar. Bunun bir istisnası, Doğu Afrika'dan kaçırılan ve Abbasi İmparatorluğu döneminde büyük gruplar halinde tuzlalarda , ıslahta ve günümüz Irak'ının tuz bataklıklarında şeker üretimi için tarlalarda çalışan siyah insanlar olan Zanj'dı . [19] 869'da bir ayaklanma başlattılar.Abbasi Halifeliğini yenilginin eşiğine getiren, ancak ezilmeyi başaran . [20]

Aynı zamanda , Hazarlar gibi Türk halkları ve Varanglılar ve Vikingler gibi Germen halkları , Avrupa ve Doğu'da savaş esirleri ve köle ticareti yaptılar. Slavlarla askeri çatışmalardan sonra , Saksonya ve Doğu Francia'da iyi organize edilmiş ve çok kapsamlı Slav köle ticareti gelişti. Prag'ın yanı sıra ana ticaret merkezi Regensburg'du .. Ticaret yollarının Arabistan ve İspanya'ya devam ettiği, İslam'ın yayılmasından sonra büyük bir köle talebinin olduğu Venedik ve Verdun ile iyi ticari ilişkiler vardı. Ancak Frank krallığındaki büyük toprak sahipleri arasında özgür olmayan emeğe de ihtiyaç vardı. [21]

Askeri kölelerin kullanımı, Memlükler , Orta Çağ'ın başlarından başlayarak İslam devletlerinin yönetim uygulamalarında önemli bir rol oynadı . Sadakatlerinde bunlar aile ve kabile ilişkilerinin dışındaydılar, ancak Gazneliler örneğinin gösterdiği gibi iktidarı kendileri de ele geçirebilirlerdi.

Slav prensleri de yönetimlerini insan kaçakçılığıyla pekiştirdiler. Yahudi-Arap gezgin İbrahim ibn Yakub'a göre, 960 yılı civarında en ünlü köle pazarlarından biri Prag'daki Přemyslid Bohem prenslerinin ana kalesinin altındaydı. [22] Hıristiyanlaştırmayla birlikte , Hıristiyanların diğer Hıristiyanları köle olarak satmalarının veya satın almalarının yasak olduğu yüksek ortaçağ Orta Avrupa'da kölelik azaldı . Alplerin güneyinde – örneğin İtalyan denizcilik cumhuriyetlerinde , Karadeniz bölgesinde , Balkanlarda ve Mısır'da- bununla birlikte, köle ticareti büyük çapta devam etti. Papalar ve manastırlar da kölelere sahipti. Thomas Aquinas gibi ortaçağ ilahiyatçıları , Aristoteles'e atıfta bulunarak , köleliğin yasallığını ve gerekliliğini doğal hukuktan haklı çıkardılar . [23]

Köleliğin ve serfliğin reddedildiği ilk yasa kitabı, Eike von Repgow'un 1230 civarında yazdığı Sachsenspiegel'idir : " Özgürlük, bu nedenle, alışkanlık yoluyla doğru kabul edilen bir adaletsizliktir. İnsan, Tanrı'nın suretinde yaratıldığından, yalnızca kendisine aittir ve başka hiç kimseye ait değildir.” [24]

Kölelik, Aztekler , Kuzey Amerika Kızılderilileri ve Afrika ve Asya'nın birçok yerinde olduğu gibi birçok Avrupa dışı kültürde geleneksel olarak yaygındı . 7. yüzyılda daha erken biçimlerini alan ve sürdüren İslam'daki kölelikten de burada söz edilmelidir.

modern Zamanlar

Modern zamanlarda , Avrupa deniz ticaretinin genişlemesi ve denizaşırı kolonilerin kurulmasıyla kölelik yeniden canlandı . Çoğu durumda, bunlar yalnızca seyrek nüfusluydu, bu nedenle, bu kolonilerin ekonomisinin büyük ölçüde yüzyıllar boyunca emeğine dayandığı ekonomiyi geliştirmek için Afrikalı köleler ithal edildi. Dünyanın önde gelen köle ticareti ulusu 19. yüzyıla kadar Portekiz'di . Brezilya'ya yalnızModern zamanlarda Portekizli tüccarlar tarafından 3 milyondan fazla Afrikalı köle satıldı. Elbette, uluslararası köle ticaretine dahil olmayan bir Avrupa deniz ticaret gücü neredeyse yoktu. Buna sadece İspanyol, İngiliz, Fransız ve Hollandalı değil, aynı zamanda İsveçli, Danimarkalı ve Brandenburglu tüccarlar da dahildir.

16. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar, Avrupalı ​​denizcilerin ve bazı durumlarda da kıyı sakinlerinin İslami Kuzey Afrika korsanları ( Barbaresk korsanlar ) tarafından yakalanması ve köleleştirilmesi de önemliydi. [25] Birkaç yüz bin [26] ile bir milyondan fazla Avrupalının bu şekilde köleliğe düştüğü tahmin edilmektedir [27] . Diğer şeylerin yanı sıra, Hamburg ve Lübeck'te köle fonları kurdu . Barbaresk korsanlar tarafından köleleştirilmesi, Malta veya Marsilya gibi Avrupa köle pazarlarında binlerce İslami mahkumun satılmasıyla dengelendi . [25]

1900 civarında Kongo bölgesinde bir köle vapurunun güvertesinde

18. yüzyılın sonlarından itibaren, kölelik dünya çapında kademeli olarak kaldırıldı. İngiliz nüfuz alanı için önemli girişimler, ör. William Wilberforce ( İnanılmaz Grace filminde resmedilmiştir ), eski köle tüccarı John Newton ve azat edilmiş köle Olaudah Equiano gibi kölelik karşıtları tarafından ve kamusal alan elde edilmiştir. Örneğin, Viyana Kongresi'nde İngiliz baskısı altında kölelik , Kongre Yasası'nın 118. Maddesinde yasaklandı, yasalar ve İngiliz Donanması en azından Atlantik köle ticaretini durdurdu ve ABD'de köle ticareti 1865'te sona erdi.İç Savaş Köleliği.

Bununla birlikte, Batı'da köleliğin yasaklanması, yüksek emperyalizm çağında Afrika'nın sömürgeleştirilmesi için bir gerekçe işlevi gördü. Avrupalı ​​sömürgeciler artık köleliğin hâlâ kabul edildiği İslam dünyasına karşı ahlaki bir üstünlük tavrı benimseyebilir ve kölelik karşıtlarının ahlaki hedeflerini ve geçersiz kılınan çıkarlarını yansıtan kölelikle savaşmak için insani ihtiyaç konusunda Afrika'daki sömürgeci açılımlarını haklı çıkarabilirler. emperyalistler tarafından. [28]

Budist Asya'da kölelik genel olarak Batı'da ve İslam dünyasında olduğundan daha az bir rol oynadı . 18. yüzyılın başlarında, Çin ve Japonya fiilen "köleden arınmış medeniyetler"di. [29]

Moritanya'da 1981'den beri yasak olan [30] artık dünyadaki hiçbir ülkede köle ticareti ve kölelik için yasal bir temel yoktur. Bununla birlikte, köleliğin resmi olarak kaldırılması, en nadir durumlarda yalnızca eski köleler için etkili sosyal eşitliğe yol açtı. Bu bağımlılığın sürekliliği, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kölelik örneğinde iyi bir şekilde belgelenmiştir . Bununla birlikte, köleliğe benzer insan boyun eğdirme biçimleri, dar anlamda köleliğin hiçbir geleneğe sahip olmadığı kültürlerde bile tekrar tekrar gözlemlenebilir; Nazi zorunlu çalıştırma gibi .

tarihin işlenmesi

Erkekler, kadınlar ve çocuklar, 1850 dolaylarında Amerika Birleşik Devletleri'nin güneyindeki bir pamuk tarlasında atlı bir gözetmenin kontrolü altında çalışıyorlar.

Kölelik artık dünyanın her ülkesinde resmi olarak kaldırılmış olsa da, konunun ele alınmasında zorluklar var. Bu, hem İslam dünyasını hem de Avrupa'nın kendi geçmişiyle başa çıkma biçimini etkiliyor.

2001 yılına kadar Sorbonne'da ders veren Fransız filozof Louis Sala-Molins , Fransız Devrimi'nin 200. yıl dönümü vesilesiyle , Aydınlanma düşünürlerinden hiçbirinin Fransız sömürgelerinde köleliğin kaldırılmasıyla ilgilenmediğine dikkat çekti. - ne Condorcet , Diderot , Montesquieu ne de Rousseau . Kayda değer bir istisna, Marquis de La Fayette idi . Sala-Molins, köle sorununa ve siyahlara karşı tutumu, evrensel olarak yayılan aydınlanmış insan hakları iddiasında belirleyici zayıf nokta olarak görüyor. [31] 1685, Louis XIV.Koloniler için çıkarılan Code Noir , orada 1848 yılına kadar kesintisiz 163 yıl geçerliydi. Daha sonra, 1987'de Sala-Molins tarafından "modern çağın en korkunç hukuk metni" olarak yeniden yayınlanana kadar unutulmaya yüz tuttu. [32]

Fransız ortaçağ yazarı Jacques Heers , 1996'da, köleliğin , Akdeniz bölgesi ile ilgili bazı çalışmalara ayrılmış olmasına rağmen, köylü serfliğinin yanında bariz bir gerçek olarak , Orta Çağ'ın çağdaş tasvirlerinde neredeyse hiç ortaya çıkmadığını ve bunun az çok kasıtlı olduğunu belirtti. [33]

2020'de Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'daki ırkçılık karşıtı protestoların ardından heykellere ve anıtlara karşı ikonoklastik eylemler patlak verdi . Tasvir edilen tarihsel kişilikler, genellikle kölelik ve sömürgeciliğin yansıtılmamış hatırasıyla ilişkilendirilir. [34]

dağıtım

Köleliğe dayalı toplumlar 19. yüzyıla kadar tüm dünyada yaygındı. Bu arada, kölelik yasağına rağmen, 21. yüzyılda bazı yerlerde devam ediyor. Bunun nedeni, farklı kültürlerde çok çeşitli isimler altında kölelerin sosyal çevrede özel bir statüye sahip olmaları ve hala da var olmaları olabilir, çünkü toplumlar kendi içlerinde oldukça karmaşık yapılardır. Fransız antropolog Malek Chebel, İslam dünyasında kölelik üzerine yaptığı çalışmasında, 1400 yıl boyunca Slav, cariye, hizmetçi, Afrika'dan veya Afrika'dan köle olan 21 ila 22 milyon köle hakkında bir tahminde bulundu. Akdeniz köle ticaretiyakalanan Hristiyanlar özgürlüklerini kaybettiler. Chebel ayrıca Körfez Ülkelerinde halihazırda çalışan ve orada insan haklarını kaybeden Filipinlileri, Hintlileri ve Pakistanlıları da sayıyor, ancak örneğin Mağrip'teki, Türkiye'deki, İran'daki veya Afganistan'daki Afrika azınlıklarını açıkça hesaba katmıyor. [35]

2010 yılında Avustralyalı girişimci Andrew Forrest tarafından kurulan Walk Free Foundation , modern kölelik biçimlerine karşı mücadelede yer alıyor. Vakıf, 2013'ten beri her yıl 162 ülkede (2013) ve 167 ülkede (2014'ten beri) köleliğin kapsamına ilişkin tahminleri içeren bir Küresel Kölelik Endeksi yayınlamaktadır. 2018'deki mevcut endeks, dünya çapında tahmini toplam 40,3 milyon köleleştirilmiş erkek, kadın ve çocuğa ulaşıyor. [36]

meşrulaştırma

Hemen hemen tüm dönemlerde, köle tutmak ideolojik olarak da desteklendi. Yunanlılar insanlığı Yunanlılar ve barbarlar olarak ayırdı ( Yunanca βάρβαρος - eski Yunanistan'da Yunanca konuşmayan (ya da kötü bir şekilde) konuşmayan herkes için kullanılan orijinal terim) [37] ve barbarları köle yapmak sadece iyi ve adil görünüyordu. Ayrıca Yunanlılar, fethedilen şehirlerin sakinlerini, kendileri Yunanlı olsalar bile köleleştirdiler. Örneğin , Thucydides'in Melian diyaloğuna göre , Milos sakinleri Peloponez Savaşı sırasında direndiler .MÖ 5. yüzyılda güçlü Atina'ya ve ardından Atinalılar tarafından köleleştirildi. [38] [39] Ksenophon , en güçlünün yasasını temel olarak formüle eder:

"Çünkü düşman bir şehir fethedilirse, sakinlerinin can ve mallarının fethedenlere ait olması tüm dünyada ebedi bir kanundur."

Ksenofon : Cyrupedia , VII 5,73

Öte yandan, özgür Yunanlılar, köleleştirilmiş Yunanların varlığını bir utanç olarak gördüler ve tüm şehirlerin köleleştirilmesi çok tartışmalı kaldı. Spartalılar II. Agesilaus [40] ve Kallikratidas gibi bazı askeri liderler bu uygulamayı reddetti . [41] Ayrıca şehirler arası anlaşmalar tarafından zaman zaman yasaklanmıştır. Örneğin Miletos ve Knossos , MÖ 3. yüzyılda kendilerini adamışlardır. birbirlerini diğer şehrin vatandaşlarını köleleştirmemek için. [42]

Antik Yunanistan'da Aristoteles , köleleri doğuştan sahip olunan olarak tanımladı. [43] Bu mülkiyet ilişkisinin sorunlu töz-felsefi ve doğal hukuk gerekçesini bir kenara bırakan Aristoteles, köleleri iki özellikle karakterize etmeye devam eder. Bir kere, bu tür mülkler, diğer birçok aletin yerini alabilecek özel bir alet olma niteliğine sahiptir. Aristotelesçi teleolojiye göre , araçların kendilerine ait bir amacı yoktur, ancak kendilerinin yalnızca kusurlu bir parçası oldukları mükemmel bir bütün tarafından belirlenen bir amaca tabi olmaları gerekir. [44]Bununla birlikte, diğer cansız araçların aksine, bu insan araçları belirli bir öngörü yeteneğine sahiptir. Aristoteles, kölelerin yalnızca başkalarından gelen komutlara göre hareket etmediklerini ve kendi başlarına komutları tahmin edebildiklerini yazar. Bu tür öngörü araçları olarak bir ruhları vardır, ancak tam, rasyonel eğitimden yoksundurlar. Bu nedenle, kölenin üstün insanlara köle olarak hizmet etmesi daha iyidir.

Cicero daha sonra Yahudilerden ve Suriyelilerden "köle olmak için doğmuş insanlar" olarak bahseder ve bazı ulusların tam bir siyasi boyun eğme durumunda olduklarında başarılı olduklarını öne sürer. Her şeyden önce, Aristoteles'in görüşleri daha sonra köleliğe ideolojik bir gerekçe vermek için kullanıldı.

Kölelik İncil'de eski Yahudi toplumunun bir gerçeği olarak tanımlanır . Eski Ahit'in başlangıcında, kalıcı esaretin gerekçesi, Nuh'un Kenanlıların atası olan oğlu Ham üzerindeki lanetinde bulunur (Yaratılış 9:18-27). Musa yasası, yerli ve yabancı köleleri kökenlerine göre ayırdı (Lev. 25:44-46). Sadece ikincisi daha dar anlamda köle olarak kabul edildi - yani. H. Ömür Boyu Gerçekleşebilir Mülkiyet - İzin Verildi. Hür doğmuş İbranilerin de borçluluk yoluyla esarete düşebilecekleri doğrudur . Ancak, belirli işlerden muaf tutuldular ve yedinci yılda ( tatil yılı ) serbest bırakılmak zorunda kaldılar ( Ör 21.2  AB veTesniye 15.12  AB ). Kölelerin tedavisi için özel bir düzenleme yoktu. Köleleri öldürmek açıkça yasaktı (Çk 21:20-21). Ayrıca köleler, sahipleri tarafından ciddi bir şekilde fiziksel tacize uğramaları halinde serbest bırakılacaktı (Çk 21:26-27).

Yeni Ahit İncillerinde ise kölelikten bir tahakküm pratiği olarak açıkça bahsedilmemektedir. Sadece havari Pavlus'un mektuplarında bu birkaç kez geçer. İçinde Paul, ilk kilisenin heterojen olarak oluşturulmuş toplulukları açısından, Hıristiyanlar arasında köleler ve özgür insanlar arasında hiçbir fark olmadığını vurgular ( Gal 3.28  EU ; Col 3.11  EU ; 1 Cor 12.13  EU ). Bu, Pavlus'un Filimon'a yazdığı mektupta özellikle netleşir ., ondan kaçtığını kabul etmesini istediğinde ve şimdi vaftiz edilmiş köle Onesimus'u sevgili bir kardeş olarak (Phm 15-17). Erken Hıristiyanlık, antik çağda ilk kez kölelerin değerini ve onurunu bu şekilde formüle etti. Pavlus'un anlayışına göre Hıristiyanlığın sosyal-devrimci bir mesaj içermediği gerçeği Timoteos'a yazılan ilk mektupta gösterilmektedir ( 1 Tim 6:1-2  EU ). Pavlus, İsa Mesih'in verdiği özgürlüğün dış medeni duruma bağlı olmadığını savunuyor ( 1 Kor 7.22  AB ). Köleliği, toplumsal olarak kurulmuş bir mülkiyet biçimi olarak el değmeden bırakır, ancak kölelere ve efendilere karşılıklı görevlerini hatırlatır (Kol 3:22-4:1; Efes 6 :1-9  AB). Kölelik, insanların farklı statülere sahip olduğu ve onlarla anlaşmak zorunda olduğu, Tanrı tarafından verilen düzenin bir parçasıdır.

Orta Çağ'da, kölelik ve köle ticareti argümanı, kafirlerin Hıristiyanlaştırılmasını teşvik ettiğine eklendi. Papalık boğaları Dum diversas (1452) ve Romanus Pontifex (1455) ile Hristiyanların Sarazenleri , paganları ve Hristiyanlığın diğer düşmanlarını köleleştirmelerine ve mallarını almalarına izin verildi. [45] Köleliği zamanla sınırlı olan Dalmaçyalı fante örneğinde , onlara eğitim için yeterli zaman vermek için birkaç yıl köle gibi çalışmanın gerekli olduğu vurgulandı.

Bazı ortaçağ papaları köleliğe şiddetle karşı çıktılar. John VIII , 873'teki Unum est boğasında bunun Mesih'in öğretisine göre haksız olduğunu ilan etti . Pius II , bir mektupta köle ticaretini "magnum scelus" olarak adlandırdı , büyük bir suçtu ve 7 Ekim 1462 tarihli bir boğada köleliği mahkum etti. [46]

1510'da Aristoteles'in teorileri ilk olarak İskoç bilgin John Major tarafından Amerikan Kızılderililerine uygulandı. [47] 1537'ye kadar Sublimis Deus boğası , Avrupa dışındaki diğer etnik grupların, örn. B. Kızılderililer, Katolik inancını anlama yeteneğine sahip gerçek insanlardır. Artık onları özgürlüklerinden ve mallarından mahrum etmek yasaktı. Bununla birlikte, 19. yüzyılda hala karşıt görüşler tutuldu. Örneğin, George Fitzhugh 1854'te bir kitap yayınladı ve şöyle yazdı: “Bazı erkekler sırtlarında bir eyerle doğarlar, diğerleri ise çizmeli ve onu sürmeye teşvik edilir. Ve bu onlar için iyidir!" [48]

Günümüzde kölelik ve kölelik benzeri bağımlılık

“Modern kölelik, tehdit, şiddet, zorlama, gücün kötüye kullanılması veya aldatma nedeniyle mağdurların kaçışı olmayan sömürücü bir yaşam durumu olarak görülmektedir. Çoğu durumda, etkilenenler Asya'da balıkçı teknelerinde tutuluyor, ev işçisi olarak sömürülüyor veya genelevlerde fuhuşa zorlanıyor .” [49]

Nisan 2006'da Terre des hommes , 12 milyondan fazla insanın köle olarak kabul edilmesi gerektiğini gösteren rakamlar yayınladı. Bu rakamlar daha sonra Birleşmiş Milletler tarafından doğrulandı . Bunların yaklaşık yarısı çocuklar ve gençler. Onlar insan ticareti ve zorla çalıştırma kurbanlarıdır. [50] Buna göre , zorla çalıştırılanların çoğu Hindistan , Bangladeş ve Pakistan'da yaşıyor . Ayrıca sanayileşmiş ülkelerdeözellikle kadınlar köleliğe benzer koşullar altında zorla fahişe olarak yaşıyorlar. Ayrıca inşaatta, evlerde ve tarımda işçiler kaçak olarak haklarından yoksun çalıştırılmaktadır. Kölelik benzeri çalışma koşullarının bireysel vakaları Orta Avrupa'da bilinmektedir. Örneğin, Berlin'de diplomatik dokunulmazlıktan yararlanan Yemenli bir kültür ataşesi , ücretsiz bir ev işçisini yıllarca köleliğe benzer koşullarda tuttu. [51]

İslam'da köleliğin tarihi yakın zamanlarda bile bitmedi. İslam Devletinde kölelik böyle bildiriliyor. [52]

Walk Free Foundation tarafından 2016 yılının ortalarında yayınlanan bir rapora göre , [53] Avustralyalı girişimci ve milyarder Andrew Forrest ve karısı Nicola [53] tarafından modern kölelik biçimleriyle mücadele etmek için kurulan bir vakıf , yaklaşık 46 milyon [54] kişi dünya çapında köle veya köle benzeri işçiler olarak yaşadıkları söyleniyor; bunların üçte ikisi Asya-Pasifik bölgesinde. 18 milyondan fazla can kaybıyla Hindistan , en çok kurbanın olduğu ülke olurken, onu 3,4 milyon ile Çin ve 2,1 milyon ile Pakistan izliyor.Kuzey Kore %4.37 ile kendi nüfusuna oranla en yüksek orana sahip ve aynı zamanda dünyada köleliğe karşı hiçbir şey yapmayan tek ülke. [49] Ayrıca, Rusya, Çin, Kuzey Kore, Nijerya, Irak, Endonezya, Kongo ve Filipinler, Walk Free Foundation'ın 2018 derecelendirmesine göre dünyadaki toplam köle sayısının %60'ını oluşturan on ülke arasındaydı. . [55]

The Walk Free Foundation , bir Küresel Kölelik Endeksi tasarladı ve oluşturdu : Veri toplamanın yanı sıra, dünya çapındaki politikacıların taahhütlerine ilişkin bir genel bakış da sağlıyor. [54]

bireysel ülkelerdeki durum

Brezilya

Kölelik benzeri çalışma koşulları Brezilya'nın kırsal bölgelerinde hâlâ yaygın ve bu olgu münferit vakaların çok ötesine geçiyor. Bu nedenle yıllardır medyada, insan hakları aktivistleri arasında ve akademik çevrede yoğun bir tartışma var, anahtar kelime trabalho escravo , yani. e. "Modern kölelik". [56] Tartışmanın sonuçları Brezilya iş kanununun bir uyarlamasıdırKölelik benzeri çalışma koşullarını ilk kez tanımlayan ve cezalandıran . "Modern kölelik" tanımı, Brezilya'da 1888'den beri yürürlükten kaldırılan insanların fiili mülkiyetini kapsamamakta, borç esareti, işyerinde özgürlükten yoksun bırakma, aşırı uzun ve yorucu çalışma günleri gibi çalışma koşullarını tanımlamaktadır. Bu koşullar yarı sözleşmeli ücretli emek biçimine tekabül etse de aslında köleliğe yaklaşmaktadır. Bu modern tanımla iş hukuku, yerel olarak uygulandığı takdirde, modern köleliği yakalayabilir ve kâr edenleri cezalandırabilir. [57]

Haiti

In Haiti leben laut einem Bericht der Kindernothilfe im Jahr 2009 etwa 300.000 Kinder beiderlei Geschlechts als Haussklaven, sogenannte Restavecs (von franz.: rester avec ‚bei jemandem bleiben‘) in Familien der Ober- und Mittelschicht vornehmlich der Hauptstadt Port-au-Prince. Sie stammen zumeist aus auf dem Land lebenden Familien, die ihre Kinder kaum noch ernähren können und sie daher in der Regel kostenlos besser gestellten Familien überlassen. Dort haben sie täglich bei freier Kost und Logis, aber ohne Möglichkeit der Schulausbildung und ohne Bezahlung alle anstehenden Arbeiten im Haushalt zu erledigen. Körperliche Züchtigung und sexueller Missbrauch ohne strafrechtliche Konsequenzen für die Täter sind an der Tagesordnung. Obwohl in die Verfassung von Haiti nach dem Ende der Sklaverei und der Erklärung der Unabhängigkeit im Jahre 1804 auch einmal ein Passus aufgenommen wurde, der Kindern grundsätzlich ein „Recht auf Liebe, Zuwendung und Verständnis“ zusichert und auch die „Freiheit der Arbeit“ regelt, werden in der täglichen Realität diese Vorsätze nicht umgesetzt.[58][59]

Dominikanische Republik

Nach Schätzung der Internationalen Organisation für Migration (OIM) werden jährlich etwa 2000 haitianische Kinder von Schleuserbanden illegal über die Grenze in die Dominikanische Republik geschafft und dort als Haussklaven und Arbeitskräfte in der Landwirtschaft verkauft.[60]

Mauretanien

Die Sklaverei in Mauretanien besteht trotz ihrer mehrmaligen offiziellen Abschaffung – zuletzt 2007 – weiter fort und betrifft die Nachfahren von vor Generationen versklavten und bis heute nicht freigelassenen Menschen, die ʿAbīd (Sing. Abd), die den „weißen Mauren“ (Bidhan) als Sklaven dienen. Ihre Zahl ist unbekannt, wird aber von Menschenrechtsgruppen auf die Größenordnung von Hunderttausenden geschätzt.

Sudan

Das Fortbestehen der Sklaverei im Sudan und Südsudan betraf vor allem die Ethnien der Dinka und Nuba und wurde durch Berichte ehemaliger Sklaven wie Mende Nazer und Francis Bok international bekannt. Wie viele Menschen dort versklavt wurden bzw. weiterhin in Sklaverei leben, ist nicht genau bekannt, Schätzungen reichen von einigen Zehntausend bis Hunderttausend.

Elfenbeinküste

Laut Anti-Slavery International sollen laut Greenpeace in Elfenbeinküste, von wo 40 % der weltweiten Kakaoernte stammen, rund 200.000 teils aus Nachbarländern stammende Kindersklaven als Erntehelfer eingesetzt werden. Es sind Jungen und Mädchen im Alter von 10 bis 14 Jahren, die zumeist aus Mali, Burkina Faso, Niger, Nigeria, Togo und Benin stammen und ohne Lohn nur gegen Kost und Logis arbeiten. Sie müssten dabei zu 90 % schwere Lasten tragen und zu zwei Dritteln ungeschützt Pestizide versprühen. Um das Jahr 2000 haben sich Schokoladenhersteller verpflichtet, an diesen Zuständen etwas zu ändern. Laut einer Studie des kirchennahen Südwind-Instituts ist danach aber kaum etwas passiert. Wie oft im internationalen Handel wird ein niedriger Einkaufspreis mit so gut wie allen Mitteln vorangetrieben. In den USA ist daher ein Gerichtsverfahren wegen Sklaverei und Verschleppung von Kindern aus Mali gegen Nestlé anhängig.[61]

Afghanistan

Besonders im Norden Afghanistans wird noch heute die jahrhundertealte, nach wie vor in weiten Kreisen gesellschaftlich akzeptierte Tradition der „Baccha Baazi“ (wörtlich „Knabenspiel“[62]) praktiziert: Bei dieser Form der Kinderprostitution, die von einem UN-Mitarbeiter als Kindersklaverei bezeichnet wird,[63] tanzt ein als Frau verkleideter Junge (Bacchá) zunächst vor Männern und muss anschließend diese zumeist auch sexuell befriedigen.[63] Die „Tanzjungen“ sind zwischen acht und etwa vierzehn Jahren alt,[64] werden oft armen Familien abgekauft, teilweise entführt oder sind Waisen von der Straße.[63] Sie werden zunächst zu Tänzern für Sexpartys gleichkommenden Unterhaltungsveranstaltungen ausgebildet, jedoch spätestens nach Einsetzen des Bartwuchses von ihren „Besitzern“ gegen jüngere Knaben ausgetauscht, günstigstenfalls mit einer älteren, nicht mehr jungfräulichen Frau verheiratet, gelegentlich auch zusätzlich mit kleinem Haus und Hof abgefunden,[65] meist aber einfach nur entschädigungslos verstoßen.[63] Nicht wenige „Baccha Baazis“ sind ermordet worden, nachdem sie zu ihrer „attraktiven“ Zeit versucht hatten, ihren „Herren“ zu entfliehen.[63]

Dies geschieht, obwohl nach (nicht unumstrittener) Auslegung einiger Exegeten der Koran in der vierten Sure die Bestrafung von gleichgeschlechtlichen sexuellen Handlungen fordert:

„Und diejenigen, die es [Schändliches[66]] von euch [Männern] begehen, strafet beide. Und so sie bereuen und sich bessern, so lasset ab von ihnen. Siehe, Allah ist vergebend und barmherzig.“

Sure 4, Vers 16[67]

und obwohl nach aktuellem Gesetz in Afghanistan Geschlechtsverkehr mit Jungen beziehungsweise Jugendlichen unter 18 Jahren und mit Mädchen unter 16 Jahren verboten ist und auch ein Großteil der afghanischen Männer Homosexualität in alltäglich öffentlichen Gesprächen als widerwärtig und abstoßend ablehnen.[63]

Nepal

In Nepal ist die Leibeigenschaft seit 2000 gesetzlich verboten. Dennoch werden jedes Jahr tausende minderjährige Mädchen meist ab ihrem fünften, manche sogar ab dem vierten bis zum 15. Lebensjahr verkauft, um in Häusern reicher Grundbesitzer als sogenannte Kamalaris[68] völlig rechtlos und ohne jeden Schutz bis zu 16 Stunden täglich alle möglichen Arbeiten zu verrichten. 10 Prozent von ihnen würden von ihren Besitzern auch sexuell missbraucht.[69][70][71]

Anerkennung moderner Formen der Unfreiheit als Sklaverei

Artikel 4 der Europäischen Menschenrechtskonvention verbietet Sklaverei. Viele Politiker und Menschenrechtsorganisationen, deren Engagement der Bekämpfung modernen Formen der Unfreiheit – besonders der Zwangsprostitution, der Zwangsarbeit, der Kinderarbeit[72][73] und der Rekrutierung von Kindern als Soldaten[74][75] – gilt, bemühen sich um eine Anerkennung dieser Phänomene als Sklaverei. Heutzutage soll es mehr Sklaven auf der Welt geben als jemals zuvor in der Geschichte der Menschheit.[76] In Paragraph 104 des österreichischen Strafgesetzbuches wird Sklavenhandel und die Versklavung anderer mit Freiheitsstrafe von zehn bis zwanzig Jahren bedroht;[77] in Deutschland drohen dem Täter 6 Monate bis 10 Jahre (Arbeitssklave: § 233, sexuelle Ausbeutung: § 232, Menschenraub: § 234 StGB) Freiheitsentzug.

Der Europarat verurteilt und kriminalisiert jegliche Art der Sklaverei nach Artikel 4 der Europäischen Menschenrechtskonvention. Doch auch heute noch können Menschen in Situationen gelangen, die mit dem Zustand der Versklavung zu vergleichen sind. Ein Beispiel dafür ist der kriminelle Menschenhandel und das Festhalten von Frauen zur sexuellen Ausbeutung. Insbesondere seit dem Zusammenbrechen des Kommunismus in Osteuropa und der andauernden Instabilität im Gebiet des ehemaligen Jugoslawien nimmt die erzwungene Prostitution von Frauen und Mädchen zu.[78]

Menschenrechtsorganisationen setzen sich dafür ein, dass die Zwangsprostitution rechtlich als Sklaverei und somit als Menschenrechtsverletzung behandelt wird. Hiervon sind auch die demokratischen Staaten Mitteleuropas betroffen, wo z. T. die bestehenden Rechtsvorschriften unzulänglich umgesetzt werden.

Abschaffung der Sklaverei in der Gegenwart

Siehe auch

Literatur

Geschichte

Deutsch

Englisch

 • Hilary Beckles, Verene Shepherd (Hrsg.): Caribbean slave society and economy. Ian Randle Publishers, Kingston/ James Currey Publishers, London 1991.
 • Robert C. Davis: Christian Slaves and Muslim Masters – White Slavery in the Mediterranean, the Barbary Coast, and Italy, 1500–1800. Palgrave Macmillan, Houndmills (GB) 2003, ISBN 0-333-71966-2.
 • Seymour Drescher: Abolition – A History of Slavery and Antislavery. Cambridge University Press, New York 2009, ISBN 978-0-521-60085-9.
 • Frederick C. Knight: Working the Diaspora – The Impact of African Labor on the Anglo-American World 1650–1850. New York University Press, New York/ London 2010, ISBN 978-0-8147-4818-3.
 • Kenneth Morgan: A Short History of Transatlantic Slavery. Tauris, London/ New York 2016, ISBN 978-1-78076-386-6.
 • Orlando Patterson: Slavery and Social Death. A Comparative Study. Harvard University Press, Cambridge (MA)/ London 1982, ISBN 0-674-81083-X.
 • Johannes Postma: The Atlantic Slave Trade. University Press of Florida, Gainesville et al. 2005.
 • Joel Qirk: The Anti-Slavery Project. From the Slave Trade to Human Trafficking. University of Pennsylvania Press, Philadelphia 2011, ISBN 978-0-8122-4333-8.
 • Jonathan Schorsch: Jews and Blacks in the Early Modern World. Cambridge University Press, Cambridge 2004, ISBN 0-521-82021-9.
 • Eric Eustace Williams: Capitalism and Slavery. University of North Carolina Press, Chapel Hill 1944.
 • The Cambridge World History of Slavery. 4 Bände, Cambridge University Press, Cambridge/ New York 2011 ff. (Band 2 zum Mittelalter noch nicht erschienen).

Gegenwart

Deutsch

Englisch

Filme

 • Sklaven heute – Geschäft ohne Gnade, italienisch-französischer Dokumentarfilm (1964)
 • Daniel Cattier, Juan Gélas, Fanny Glissant (Regie): Menschenhandel – Eine kurze Geschichte der Sklaverei. Frankreich, Dokumentation, 2018. Originaltitel: Les routes de l'esclavage.[79]

Weblinks

Commons: Sklaverei – Album mit Bildern, Videos und Audiodateien
Wiktionary: Sklaverei – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen
Wikisource: Sklaverei – Quellen und Volltexte

Einzelnachweise

 1. Friedrich Kluge, Alfred Götze: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 20. Auflage. Hrsg. von Walther Mitzka. De Gruyter, Berlin / New York 1967; Neudruck („21. unveränderte Auflage“) ebenda 1975, ISBN 3-11-005709-3, S. 711 f.
 2. Sklave. In: F. Kluge: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 1891.
 3. Friedrich Kluge: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 7. Auflage, bearbeitet von Walther Mitzka. Walter de Gruyter, Berlin 1957, ISBN 978-3-11-154374-1, S. 712 (abgerufen über De Gruyter Online).
 4. Vgl. Malek Chebel: L’Esclavage en Terre d’Islam. Un tabou bien gardé. Fayard, Paris 2007, ISBN 978-2-213-63058-8, S. 35. – Für den französischen Mediävisten Jacques Heers ist diese Etymologie eindeutig.
 5. Alexandre Skirda, La traite des Slaves. L’esclavage des Blancs du VIIIe au XVIIIe siècle, Les Éditions de Paris: Paris 2010, S. 5.
 6. Jacques Heers: Esclaves et domestiques au Moyen Âge dans le monde méditerranéen. Hachette, Paris 1996, ISBN 2-01-279335-5, S. 24–30.
 7. Vgl. Jacques Heers (1996), S. 7.
 8. O. Patterson: Slavery and Social Death. 1982, S. 35–101.
 9. Georg Klaus, Manfred Buhr (Hrsg.): Marxistisch-Leninistisches Wörterbuch der Philosophie. Rowohlt, Reinbek 1983, ISBN 3-499-16157-5, S. 1109.
 10. Ira Berlin: Generations of Captivity: A History of African-American Slaves. The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge/ London 2003, ISBN 0-674-01061-2, S. 8 f.
 11. Die Genese von Sklavenhaltergesellschaften wird ausführlicher beschrieben in Richard S. Dunn: Sugar and Slaves: The Rise of the Planter Class in the English West Indies, 1624–1713. Chapel Hill 1972; sowie in Richard B. Sheridan: Sugar and Slavery: An Economic History of the British West Indies, 1623–1775. Baltimore 1973.
 12. Michael Zeuske: Handbuch Geschichte der Sklaverei. Eine Globalgeschichte von den Anfängen bis heute. De Gruyter, New York/ Berlin 2019, ISBN 978-3-11-055884-5, S. 213.
 13. Richard Konetzke: Süd- und Mittelamerika I. Die Indianerkulturen Altamerikas und die spanisch-portugiesische Kolonialherrschaft (= Fischer Weltgeschichte, Bd. 22). Fischer, Frankfurt am Main 1965, S. 173–204.
 14. Robert Delort: Le petit peuple des esclaves en Toscane, à la fin du Moyen Âge. In: Pierre Boglioni, Robert Delort, Claude Gauvard: Le petit peuple dans l’Occident médiéval. Terminologies, perceptions, réalités: Actes du Congrès international tenu à l’Université de Montréal 18–23 octobre 1999 (= Publications de la Sorbonne. / Histoire ancienne et médiévale, Band 71). Publications de la Sorbonne, Paris 2002, ISBN 978-2-85944-477-8, S. 379–394.
 15. Verdingt und verdrängt. Bis vor 40 Jahren wurden in der Schweiz Kinder als Arbeitssklaven missbraucht. In: Süddeutsche Zeitung. vom 19. Oktober 2009, S. 9.
 16. Traditional or Chattel Slavery Brandeis University
 17. Zusatzübereinkommen über die Abschaffung der Sklaverei, des Sklavenhandels und sklavereiähnlicher Einrichtungen und Praktiken (hier auf den Seiten der Bundesbehörden der Schweizerischen Eidgenossenschaft), siehe Artikel 7.
 18. Katy Waldman: Slave or Enslaved Person? It’s not just an academic debate for historians of American slavery.. In: Slate, 19. Mai 2015. Abgerufen am 20. Mai 2015. 
 19. Michael Zeuske: Handbuch Geschichte der Sklaverei. Eine Globalgeschichte von den Anfängen bis heute. De Gruyter, New York/ Berlin 2019, ISBN 978-3-11-055884-5, S. 445 f.
 20. Abdul Sheriff: The Zanj Rebellion and the Transition from Plantation to Military Slavery. In: Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East. Band 38, Nr. 2, 1. August 2018, ISSN 1089-201X, S. 246–260, doi:10.1215/1089201x-6982029.
 21. Ernst Emmering: Regensburg und die europäische Geschichte. In: Konrad Maria Färber (Hrsg.): Regensburger Almanach. Band 2008. MZ Buchverlag, Regensburg 2008, ISBN 978-3-934863-44-6, S. 26–27.
 22. Matthias Hardt: Slawen. in: Michael Borgolte (Hrsg.): Migrationen im Mittelalter. Ein Handbuch. Akademie, Berlin 2014, ISBN 978-3-05-006474-1, S. 171–181, hier S. 179.
 23. Vgl. hierzu das französische Buch von Jacques Heers: Esclaves et domestiques au Moyen Âge dans le monde méditerranéen. (Sklaven und Hausbedienstete im Mittelalter in der Welt des Mittelmeeres.) Paris 1996.
 24. Egon Flaig: Weltgeschichte der Sklaverei. München 2009, S. 158 f.
 25. a b Mario Klarer: Introduction. In: derselbe (Hrsg.): Piracy and Captivity in the Mediterranean 1550–1810 (= Routledge research in Early Modern History.). Routledge, London/ New York 20189, ISBN 978-1-138-64027-6, S. 1–22.
 26. Gerald MacLean: Slavery and Sensibility: A Historical Dilemma. In: Brycchan Carey, Peter J. Kitson (Hrsg.): Slavery and the Cultures of Abolition: Essays Marking the Bicentennial of the British Abolition Act of 1807 (= Essays in art and culture.). D. S. Brewer, Cambridge 2007, ISBN 978-1-84384-120-3, S. 173–194.
 27. Robert C. Davis: Christian Slaves, Muslim Masters: White Slavery in the Mediterranean, the Barbary Coast, and Italy, 1500–1800. Palgrave Macmillan, Basingstoke 2003, Houndmills GB 2003,.
 28. Jürgen Osterhammel: Die Verwandlung der Welt. Eine Geschichte des 19. Jahrhunderts. Sonderausgabe, 2. Auflage. Beck, München 2011, ISBN 978-3-406-61481-1, S. 1191.
 29. Jürgen Osterhammel: Die Verwandlung der Welt. Eine Geschichte des 19. Jahrhunderts. Sonderausgabe, 2. Auflage. Beck, München 2011, ISBN 978-3-406-61481-1, S. 1190.
 30. Mauritanian MPs pass slavery law. In: BBC News, 9. August 2007. Abgerufen im 17. Januar 2011. 
 31. Louis Sala-Molins, Les misères des Lumières. Sous la Raison l’outrage, Homnisphères: Paris 2008 (Wiederauflage der Erstausgabe von 1992), ISBN 2-915129-32-0, S. 22.
 32. Louis Sala-Molins: Le Code Noir ou le calvaire de Canaan. Quadrige/PUF, Paris 1987. (Neuauflage: 2007, ISBN 978-2-13-055802-6).
 33. Jacques Heers (1996), S. 7 f.
 34. Deutsche Welle: Columbus statue beheaded in Boston, another toppled in Richmond. 10. Juni 2020, abgerufen am 15. Juni 2020 (englisch).
 35. Malek Chebel (2007), S. 91.
 36. 2018 Global Slavery Index: Findings (englisch), abgerufen am 30. Mai 2021
 37. Griechisches Wörterbuch-online. Eingabe: βάρβαρος Auf: gottwein.de
 38. Thukydides; Der Peloponnesische Krieg.Melierdialog. / Übersetzung: Thukydides [v400], Georg Peter Landmann (Hrsg.): Der Peloponnesische Krieg (= Bibliothek der alten Welt; Historiae). Artemis & Winkler, Düsseldorf/ Zürich 2002, ISBN 3-7608-4103-1.
 39. Wolfgang Will: Der Untergang von Melos. (Machtpolitik im Urteil des Thukydides und einiger Zeitgenossen). Habelt, Bonn 2006, ISBN 3-7749-3441-X.
 40. Plutarch: Leben des Agesilaos 7, 6.
 41. Xenophon, Helleniká (1, 6, 14).
 42. Yvon Garlan: Les Esclaves en Grèce ancienne. La Découverte, Paris 1982, S. 57.
 43. Aristoteles, Politik I. 6.
 44. Aristoteles: Politik. 1254a, 20ff.
 45. Ronald Daus: Die Erfindung des Kolonialismus. Hammer, Wuppertal 1983, ISBN 3-87294-202-6.
 46. Josef Spindelböck: Die sittliche Beurteilung der Sklaverei. Ein Lehrstück zur Problematik der Erkenntnis allgemeingültiger sittlicher Normen. In: Die neue Ordnung. Band 68, 2014, S. 175 f. (online).
 47. Lewis Hanke: Aristotle and the American Indians, A study in Race Prejudice in the Modern World. 1959, S. 14.
 48. Sociology of the South, or the Failure of Free Society. Richmond 1854, S. 179.
 49. a b Badische-zeitung.de, Ausland, 1. Juni 2016, AFP: 45 Millionen Menschen sollen als Sklaven leben (19. Juni 2016)
 50. Tod eines Sklaven. In: Die Zeit, 21. Februar 2008.
 51. taz.de, 30. März 2008: Botschaft entschädigt Sklavin
 52. Siehe zum Beispiel IS erließ Fatwa für Umgang mit versklavten Frauen ORF News, 29. Dezember 2015.
 53. a b walkfreefoundation.org
 54. a b globalslaveryindex.org
 55. Global Slavery Index: In Russland gibt es 800 Tausend Betroffene der modernen Sklaverei, Nowaja Gaseta, 22. Juli 2018.
 56. Vgl. Julia Harnoncourt: Trabalho escravo? Ein historischer Vergleich auf globaler Ebene, in: Jahrbuch für Forschungen zur Geschichte der Arbeiterbewegung, Heft III/2015.
 57. Zur juristischen Debatte um „Moderne Sklaverei“ in Brasilien vgl. Giselle Sakamoto Souza Vianna: Zwang und formale Freiheit in der Modernen Sklaverein in Brasilien: Konzepte in der Diskussion, in: Arbeit – Bewegung – Geschichte. Zeitschrift für historische Studien, Heft I/2016.
 58. Gaby Herzog: Die Sklavenkinder von Port-au-Prince. In: Berliner Zeitung. 25. August 2009, S. 8, abgerufen am 26. August 2009.
 59. Jürgen Schübelin: Rechtlos, abhängig, ausgeliefert: Kindersklaven in Haiti. (Nicht mehr online verfügbar.) In: Kindernothilfe – Themen – Kinderarbeit – Reportage: Kindersklaven in Haiti. Ehemals im Original; abgerufen am 26. August 2009.@1@2Vorlage:Toter Link/www.kindernothilfe.de (Seite nicht mehr abrufbar, Suche in Webarchiven)
 60. OIM – Assistance for Children Victims of Human Trafficking in Haiti
 61. So süß und doch so bitter. In: Die Zeit. 17. Dezember 2009 Nr. 52.
 62. Visit of the Special Representative for Children & Armed Conflict to Afghanistan. (PDF) UNO, Februar 2010, S. 9, archiviert vom Original am 29. August 2010; abgerufen am 29. August 2010 (englisch).
 63. a b c d e f Florian Flade: Baccha Baazi – Afghanistans Kinderprostituierte: Unter den Augen der westlichen Truppen wird in Afghanistan eine totgeschwiegene Form des Kindesmissbrauchs praktiziert. In: Die Welt. 27. August 2010, abgerufen am 29. August 2010.
 64. berliner-zeitung.de, 1. April 2010, Antonia Rados: Sex-Sklaven in Afghanistan
 65. Missbraucht und ermordet – Kinderschänder in Afghanistan. Film von Jamie Doran, (Originaltitel: Dancing Boys of Afghanistan, 2010), deutsche Erstausstrahlung: Phönix 11. August 2011, 23.00 Uhr.
 66. Unbelegte Übersetzung aus dem Internet. – Hat jemand hierfür den Originalwortlaut aus der Übersetzung (Khoury), die diesem Suren-Zitat zugrundeliegt?!
 67. Adel Theodor Khoury: Der Koran. Arabisch-Deutsch. Gütersloh 2004, S. 154.
 68. UN urges end to Nepalese practice of using young girls as domestic workers. UN News Centre
 69. Menschenhandel: Der Aufstand nepalesischer Kindersklaven. In: Der Spiegel. Nr. 10, 5. März 2011, S. 54–58.
 70. Urmila Chaudhary, Nathalie Schwaiger: Sklavenkind: Verkauft, verschleppt, vergessen – Mein Kampf für Nepals Töchter. Droemer Knaur, München 2011, ISBN 978-3-426-65497-2.
 71. Dialika Krahe: Der Sklavenaufstand. Auf: spiegel.de Der Spiegel vom 5. März 2011; zuletzt abgerufen am 11. Februar 2016.
 72. Bildung ist die wirksamste Waffe gegen Ausbeutung. In: greenpeace magazin 6.00 (Memento vom 20. Juni 2012 im Internet Archive)
 73. Child labour. Auf: antislavery.org (Memento vom 1. März 2009 im Internet Archive)
 74. Roland Kirbach: Moderne Sklaverei: Interview mit Andreas Rister von terre des hommes. Auf: zeit.de Die Zeit vom 28. August 2003; zuletzt abgerufen am 11. Februar 2016.
 75. Melanie Gow (Anti-Slavery Society): Child Soldiers. Auf: anti-slaverysociety.addr.com von 2002; zuletzt abgerufen am 11. Februar 2016.
 76. Immorfo: E. Benjamin Skinner: A World Enslaved (Memento vom 8. Februar 2016 im Internet Archive). Auf: wordsinresistance.wordpress.com vom 27. Dezember 2008 (Foreign Policy. von März/ April 2008); zuletzt abgerufen am 11. Februar 2016.
 77. Strafgesetzbuch Rechtsinformationssystem der Republik Österreich Auf: ris.bka.gv.at; zuletzt abgerufen am 11. Februar 2016.
 78. Boris Kanzleiter: Europäische Union bringt „Drehscheibe des Menschenhandels“ in Schwung. Auf: heise.de (heise online) vom 1. August 2002; zuletzt abgerufen am 11. Februar 2016.
 79. ( arte -tv'de çevrimiçi )